Försäljning av tobak

Alla som säljer tobak behöver ha ett tillstånd som utfärdas av kommunen. Det krävs tillstånd både för den som säljer tobak till konsumenter (detaljhandel) och den som ägnar sig åt annan typ av försäljning (partihandel). Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter kräver anmälan.

Ansökan skickar du in via vår e-tjänst. Mina Sidor – Valdemarsviks kommun

När du ansöker om tillstånd för att sälja tobak ska du bifoga följande handlingar:

 • Registreringsbevis från Bolagsverket
  Registreringsbevis som bifogas ansökan får inte vara äldre än sex månader.
 • Eventuell fullmakt
  Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas.
 • Ägarförhållanden med mera
  I ansökan ska redovisas vem eller vilka som äger det sökande bolaget.
 • Köpeavtal eller arrendeavtal
  Köpeavtal eller arrendeavtal ska bifogas ansökan om du tagit över en befintlig verksamhet.
 • Redogörelse för kostnader och finansiering
  Använd bilagan till ansökan för att redogöra för finansieringen.
 • Egenkontrollprogram
  Egenkontrollprogrammet beskriver verksamhetens kontroll vid försäljningen av tobaksvaror.

Prövning

När en juridisk person ansöker om försäljningstillstånd kommer en lämplighetsprövning att genomföras. Det gäller både av den juridiska personen och den eller de personerna som har betydande inflytande i rörelsen. Med lämplighet menas att sökande ska visa att han eller hon, med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden, samt övriga omständigheter är lämplig att ägna sig åt verksamheten i enlighet med lagens krav. Kommunen kan vid handläggning av ärendet komma att hänvisa eller begära in yttrande av till exempel Polismyndigheten, Skatteverket och
Kronofogdemyndigheten.

Avgift för ansökan

Avgift för ansökan debiteras enligt enligt kommunens taxa enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Återkalla tillstånd

Tillståndet för tobaksförsäljning kan återkallas om:

 • det inte längre utnyttjas
 • tillståndshavaren inte uppfyller de krav som gäller
 • tillståndshavaren medvetet har sysslat med brottslig verksamhet på eller i anslutning till försäljningsstället, eller inom den tillståndspliktiga verksamheten
 • tillståndshavaren har fått en varning utan att det som har lett till varningen, har rättats till

Försäljningsregler

Det är förbjudet att sälja tobak till minderårig. Tydliga dekaler med 18-årsgräns ska finnas väl synlig för kunden. Tobak får inte heller säljas till den som kan misstänkas överlämna tobaken till någon annan som inte har fyllt 18 år, så kallad langning.

All tobak ska vara försedd med godkänd märkning för respektive vara.

Det är tillåtet att marknadsföra tobaksvaror på försäljningsstället, i
form av kommersiella meddelanden, så länge budskapen inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk. All tobak, ska i den omfattning det är möjligt, placeras så att de inte är synliga från utsidan av försäljningsstället.

Läs om Ansökan om tillstånd för att sälja tobaksvaror på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Läs Vägledningen om egenkontrollprogram för kommuner och handlare på Folkhälsomyndighetens hemsida.