Bygglovsansökan

Här finns information kring vad ansökan för olika åtgärder ska innehålla. I samband med att du ansöker om bygglov, marklov, förhandsbesked eller strandskyddsdispens behöver din ansökan innehålla en situationsplan baserad på en nybyggnadskarta eller en tomtkarta. Vilken typ av karta du behöver som underlag beror på vad du ska göra. För eventuella kartor och situationsplaner kontakta kommunen.

Ritningar tillsammans med bygglovsansökan

Ange skala, pappersformat och fastighetsbeteckning på samtliga ritningar. De måste vara måttsatta och skalenliga. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa med svart text på vitt papper (inte rutat papper), helst på A3 nedvikt till A4 i ett exemplar.

Handläggaren beslutar vilket underlag som behövs för att kunna göra en bedömning av ärendet.

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, fritidshus och större tillbyggnader

 • Ansökningsblankett
 • Uppgift om kontrollansvarig
 • Situationsplan på nybyggnadskarta, skala 1:400
 • Markplaneringsritning, skala 1:400
 • Planritning/ar, skala 1:100
 • Fasadritningar, skala 1:100
 • Sektionsritning, skala 1:100

När bygglovet är utfärdat krävs även ytterligare handlingar till det tekniska samråd som hålls innan bygget får påbörjas. Information om dessa finns i beslutet. Fotografier av befintlig byggnad/mark kan skickas med som ytterligare underlag till bygglovsbeslutet.

Bygglov för mindre tillbyggnader

 • Ansökningsblankett
 • Uppgift om kontrollansvarig
 • Situationsplan upprättad på enkel nybyggnadskarta, skala 1:400
 • Planritning/ar, skala 1:100
 • Fasadritningar, skala 1:100
 • Sektionsritning, skala 1:100
 • Konstruktionsritningar stomme och grund
 • Eventuellt fotografier av befintlig byggnad/mark

Bygglov för ändring av fasader

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan som visar vilken fastighet det gäller
 • Planritning/ar, skala 1:100 som visar vilken/vilka fasader ändringen gäller
 • Fasadritning/ar, skala 1:100 över de berörda fasaderna
 • Fotografier av befintlig fasad som berörs av ändringen

Bygglov för inglasning av balkong

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan som visar vilken fastighet det gäller
 • Planritning, skala 1:100/ 1:200 där aktuell balkong markerats
 • Fasadritning, skala 1:100/ 1:200 där aktuell balkong markerats
 • Typritning eller produktblad som visar tänkt balkonginglasning
 • Fotografier av befintlig byggnad

Rivningslov

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan upprättad på enkel tomtkarta, skala 1:400
 • Planritning/ar i förekommande fall
 • Fasadritningar i förekommande fall
 • Fotografier av befintlig byggnad/mark
 • Rivningsplan med materialinventering för avfallet. Redovisa även uppskattad mängd av respektive avfall. Intyg ska sedan lämnas på att avfallet omhändertagits på ett lämpligt sätt.

Marklov

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan upprättad på nybyggnadskarta, skala 1:400
 • Markplaneringsritning , skala 1:400
 • Marksektioner, skala 1:200

Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus eller fritidshus

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan upprättad på tomtkarta med markering av plats för nybyggnad och eventuell tänkt avstyckning av tomt samt markering av plats för utfart, enskilt avlopp och vatten/brunn.
 • Enkla ritningar tex. typritningar som visar storlek och utformning av tänkt byggnad
 • Beskrivning av projektet
 • Fotografier av befintligt markområde

Skyltar

En skylt är tänkt att vara anordning som förmedlar ett budskap, oftast för verksamhet, vägvisningar eller information. Det finns många olika typer av skyltar till exempel hänvisningsskyltar, affischtavlor, arbetsplatsskyltar, banderoller med mera.

Följande skyltar är inte bygglovspliktiga;

 • Vägmärken enligt trafikförordningen.
 • Tillfälligt uppsatta skyltar för auktion eller dylikt (skylt som endast står uppställd under den tid ett kortvarigt arrangemang pågår).
 • Valaffischer under kampanjtid.
 • Text och mindre symboler med mer som klistras upp i en mindre del av ett fönster

Skyltar är bara bygglovspliktiga inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt område kan dock andra tillstånd fordras.

I bygglovsansökan bifogas:

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan i skala 1:400
 • Fasadritningar eller fotomontage skala 1:100
 • Detaljritning av skylt med uppgifter om material, färgsättning och belysning
 • Fotografier över befintlig byggnad/byggnader eller plats där skylten ska placeras

Solceller

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov.

Du behöver inte bygglov om:

 1. de monteras på bostadshus eller komplementbyggnad
 2. de följer takets lutning

Du måste ha bygglov om:

 1. din fastighet ligger inom Försvarsmaktens riksintresseområde
 2. din fastighet är särskilt värdefull från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässig eller konstnärlig synpunkt

För att söka bygglov måste du skicka in:

 • Ansökan om lov
 • Ritningar eller fotomontage på den byggnad som solcellerna ska placeras på
 • Situationsplan över din fastighet som visar vilken byggnad som solcellerna ska placeras på

När vi fått in ansökan med tillhörande handlingar så skickar vi en remiss till Försvarsmakten för att lämna dessa tillfälle att yttra sig över din ansökan. När vi har fått ett godkänt svar från Försvarsmakten så kan vi lämna bygglov och startbesked.

Om din fastighet ligger inom Försvarsmaktens riksintresseområde kan du se här eller kontakta kommunen.

Läs gärna mer på Boverkets webbplats