Bygglovsprocessen

För att få reda på om du behöver bygglov för den åtgärd du planerar, ska du kontakta bygglovskontoret. Anser de att du kan behöva ett bygglov så kan du gå vidare och göra en ansökan. Nedan kan du läsa mer om processen från ansökan till bygglov.

Bygglovsprocessen

Ditt bygglov: steg för steg

Det är hos miljö- och byggnämnden i Valdemarsviks kommun som du ansöker om bygglov. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, (en väl ifylld ansökningsblankett, plan- fasad- och konstruktionsritningar ska vara skalenliga och måttsatta samt fackmannamässigt utförda, situationsplan och nybyggnadskarta), som behövs för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut.

När din ansökan är inlämnad till miljö- och byggnämnden så får du en bekräftelse (antingen per mail eller post) med ett ärendenummer som du kan hänvisa till om du behöver kontakta handläggaren.

Så snart som möjligt efter det att din ansökan inkommit till miljö- och byggnämnden ska en första granskning ske av ärendet. Då kontrolleras om åtgärden verkligen kräver bygglov. Vid denna första granskning kontrolleras också om ansökan är komplett, det vill säga om alla nödvändiga handlingar finns med. Även ritningarnas tydlighet och kvalité bedöms.

Om din ansökan inte är komplett så kommer miljö- och byggnämnden förelägga dig som sökande att inom 6 veckor komplettera ansökan med det som saknas. Att en ansökan inte är komplett kan innebära att den helt saknar någon uppgift, ritning eller handling som krävs för att kunna pröva ansökan. Det kan också vara så att ritningarna inte är tillräckligt utförliga, eller är av undermålig kvalité.

När du ansöker om bygglov prövar miljö- och byggnämnden om eventuell detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter att du bygger det du ansökt om. Nämnden prövar också bland annat om byggnaden är lämplig för sitt ändamål, om den har en god form-, färg- och materialverkan och om den är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Om din åtgärd ligger utanför detaljplan eller områdesbestämmelser, prövar nämnden om platsen är lämplig för det du vill bygga. Du ska få bygglovsbeslutet senast 10 veckor efter den dag då en komplett ansökan kom in till miljö- och byggnämnden eller den dag du lämnade in ytterligare underlag till nämnden.

Om miljö- och byggnämnden  behöver mer tid för att utreda ditt ärende kan det ta längre tid, men inte mer än 20 veckor totalt. Miljö- och byggnämnden är skyldig att i vissa fall underrätta sakägare, till exempel grannar, som berörs av ansökan och ge dem tillfälle att ge synpunkter.

Om åtgärden uppfyller alla krav kan nämnden besluta att ge bygglov. Om kraven inte uppfylls ska nämnden avslå din ansökan. När du fått ditt bygglov ska dina grannar och andra som kan vara berörda få reda på det. Miljö- och byggnämnden kungör därför beslutet i Post- och Inrikes Tidningar.

Nämnden skickar också ut information om bygglovet till dina grannar och andra berörda, antingen genom att de delges eller genom att de får ett brev per post. De som delges har sedan tre veckor på sig att överklaga från det att man löst ut brevet. De som inte ska delges har fyra veckor på sig att överklaga från det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas. Om miljö- och byggnämnden avslår din ansökan om bygglov kan du överklaga beslutet. I ditt beslut framgår hur man överklagar. Länsstyrelsen är överprövande instans och de kan välja att ändra kommunens beslut eller att avslå ditt överklagande.

Ditt bygglov slutar att gälla om du inte har påbörjat byggnadsarbetet inom 2 år, eller om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom 5 år, räknat från dagen då beslutet vann laga kraft.

Du får inte påbörja byggnationen förrän du har fått ett startbesked från miljö- och byggnämnden. Även om du fått startbesked får du inte påbörja förrän tidigast 4 veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Det räcker alltså inte med bara ett beviljat bygglov.

När nämnden har beviljat ditt bygglov hålls oftast ett tekniskt samråd. Då går ni igenom hur du ska planera och organisera arbetet, förslaget till kontrollplan och handlingar i övrigt. Nämnden håller tekniskt samråd om:

  • åtgärden kräver en kontrollansvarig (KA)
  • ett tekniskt samråd inte är uppenbart onödigt, eller
  • du som byggherre har begärt ett tekniskt samråd

Om det inte behövs något tekniskt samråd så får du startbesked redan när du får beslutet om bygglov.

När du har fått ditt startbesked kan du, 4 veckor efter det att beslutet om bygglov har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, påbörja de åtgärder som du har fått bygglov för. Om du påbörjar åtgärden utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

I startbeskedet fastställer miljö- och byggnämnden kontrollplanen.

Minst en gång under byggtiden ska någon från miljö- och byggnämnden eller deras tjänstemän besöka byggarbetsplatsen.

Nämnden håller ett slutsamråd när projektet avslutas. Det ska ske om ett tekniskt samråd har hållits tidigare under projektet, och om det inte är uppenbart att ett slutsamråd inte behövs.

Slutsamrådet hålls oftast på den plats där du har genomfört åtgärden. Under slutsamrådet går ni bland annat igenom att kontrollplanen har följts. Nämnden bedömer också om de kommer att kunna utfärda ett slutbesked.

Miljö- och byggnämnden ger ett slutbesked när du har visat att alla krav är uppfyllda och nämnden inte har funnit någon anledning att ingripa. Du får inte börja använda det du byggt förrän du har fått ett slutbesked. Om du börjar använda det du byggt utan slutbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

Du kan få slutbesked även om mindre brister finns kvar. Miljö- och byggnämnden gör i så fall anmärkningar om bristerna, som du får åtgärda senare. Om det är fråga om en större brist kan nämnden ge ett tillfälligt slutbesked så kallat interimistiskt slutbesked som gäller fram tills du åtgärdat bristen. När bristen är avhjälpt prövar nämnden slutligt frågan om slutbesked.

Om det du har byggt har för stora brister ska miljö- och byggnämnden ta beslut om att neka dig ett slutbesked.