Förhandsbesked

Om du har planer på att bygga något utanför detaljplan som kräver bygglov, kan du först söka förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig.

Ett positivt förhandsbesked ger dig rätten att vidta en viss åtgärd på en viss plats, under förutsättning att du ansöker om bygglov inom två år från det att förhandsbeskedet vann laga kraft. Innan du börjar bygga måste du ansöka om bygglov och invänta beslut om både bygglov och startbesked.

Ett förhandsbesked kräver inte lika mycket ansökningshandlingar som en ansökan om bygglov, oftast bara en karta med den tänkta platsen för byggnaden utmärkt. Förhandsbeskedet berättar om du överhuvudtaget får bygga på platsen men utan att du behöver ta fram ritningar på det du vill bygga.

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.