Strandskydd

Strandskydd gäller vid havet, vid insjöar och vattendrag. Det syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten (Miljöbalken).

Strandskyddets omfattning 

Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde). Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. I Söderköpings kommun är strandskyddet i skärgården utökat.

Se karta på länsstyrelsens Östgötakarta.

 • nya byggnader uppföras,
 • byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
 • grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i punkterna ovan, eller
 • åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, till exempel spridning av gödsel, bekämpningsmedel eller grävning.

Till synes små åtgärder och ingrepp kan kräva strandskyddsdispens. Att på ett område som inte tidigare varit privatiserat anlägga gräsmatta, sätta upp en flaggstång eller anordna en liten badstrand kan kräva dispens. Att stadigvarande använda en båtbrygga som altandäck, försedd med utemöbler med mera, kan även kräva strandskyddsdispens.

Kommunen får i enskilda fallet ge dispens från förbuden om det finns särskilda skäl. Det finns sex olika särskilda skäl för dispens:

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

I de flesta fall är det kommunen som prövar frågor om dispens. Länsstyrelsen beslutar dock i ärenden som rör områden skyddade enligt 7 kap i miljöbalken. Även när det gäller dispens för byggande av allmänna vägar, järnvägar eller försvarsanläggningar är det Länsstyrelsen som beslutar. Är området detaljplanelagt kan strandskyddet redan vara upphävt i detaljplanen. Kontakta samhällsbyggnadskontoret för mer information.

 • Särskilda skäl för dispens
 • Motivering varför dispens ska kunna ges
 • Översiktskarta över åtgärdens läge i kommunen
 • Detaljkarta med skalmått som tydligt visar vart på fastigheten åtgärden önskas utföras
 • Bilder på det aktuella området med bra skärpa

Kom ihåg att ju tydligare handlingarna är, desto snabbare kan vi behandla din ansökan.