Tillstånd & tillsyn

Som verksamhetsutövare och företagare finns det en mängd tillstånd och regler som berör din verksamhet, t ex om du bedriver verksamhet inom lantbruk, livsmedelshantering, miljöfarlig verksamhet eller hygienisk verksamhet.

Det kan vara svårt att navigera i djungeln av regler och tillstånd. Om du är osäker på vad som berör dig eller inte är du välkommen att kontakta kommunens näringslivsutvecklare för lotsning och vägledning.

Avgifter för miljö- och hälsoskyddstillsyn

Miljökontoret i Söderköpings- och Valdemarsviks kommuner kontrollerar de olika verksamheter som enligt Miljöbalken ska ha tillsyn. Det handlar till exempel om industrier, verkstäder, bensinstationer, lantbruk, skolor och bassängbad.

Enligt miljöbalken, är det verksamhetsutövaren som är ansvarig för de hälso- eller miljöstörningar som verksamheten kan förorsaka och är därmed de som ska betala de kostnader som uppstår för den prövning och tillsyn som genomförs. Tillsynsverksamheten ska så långt som möjligt vara självfinansierad, istället för att bekostas med skattemedel.

Taxan för tillsyn bestäms av kommunfullmäktige och taxan finns i sin helhet på respektive kommuns hemsida. Verksamheter som behöver regelbunden återkommande tillsyn får betala en fast årlig avgift. Avgiftens storlek varierar beroende på typ och omfattning av verksamhet. En del verksamheter får ingen årlig avgift, utan betalar avgift per timme efter varje tillsynsbesök.

Vad täcker avgiften?

Intäkterna från avgifterna ska täcka kostnaderna för handläggning av tillsynsverksamheten. I avgiften ingår mer arbete än den tid som inspektören är på besök i verksamheten, t.ex. förberedelser, restid och handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som använts för inläsning av ärendet, administration, granskning och beredning i övrigt av ärendet.

Årsavgift men inte alltid årlig tillsyn

De verksamheter som betalar en årlig tillsynsavgift har fått ett beslut där avgiften framgår. Men att man betalar en årsavgift innebär inte att man får tillsyn varje år. Det kan vara längre intervaller mellan besöken. Avgiften fördelas dock på varje år, och verksamheterna ska i slutändan få den tillsyn de betalar för. Till exempel så kan man i årsavgift betala för 2 timmar tillsyn per år men som genomförs vart tredje år och då består av 6 timmars tillsyn. Detta för att en tillsyn på två timmar inte bedöms bli särskilt användbar varken för oss som gör tillsynen eller för de som får tillsyn.

Om verksamheten ändras

Har verksamheten ändrats kan avgiften komma att höjas eller sänkas. Meddela alltid Samhällsbyggnadsnämnden i Söderköpings kommun/Miljö- och byggnämnden i Valdemarsviks kommun vid verksamhetsförändringar. Blanketter finns på våra hemsidor. En utökning kan leda till en höjning och en reducerad verksamhet kan ge lägre avgift. Om verksamheten överlåtits eller upphört ska detta också meddelas.