Då behövs inget bygglov

Bygglovsbefriade åtgärder innebär oftast att det ändå krävs en anmälan till kommunen.
En anmälan ska innehålla i stort sett samma handlingar som ett bygglov och ska göras till avdelningen samhällsplanering plan- och bygg. Ett startbesked ska meddelas innan byggnation får påbörjas.

Bygglovsbefriade åtgärder, såsom attefallsåtgärder är heller inte tillåtna överallt. I vissa områden som omfattas av detaljplan har rätten till bygglovsbefrielse tagits bort. Det är heller inte tillåtet inom vissa känsliga kulturhistoriska miljöer.

Åtgärder som inte kräver bygglov kan kräva andra tillstånd, exempelvis strandskyddsdispens.
Vill du vara säker på vad som gäller för just din fastighet och för den åtgärden du planerar, är du välkommen att kontakta oss på plan- och bygg.

Behöver jag bygglov om jag ska bygga …

Det är tillåtet att bygga en eller flera friggebodar i bostadshusets omedelbara närhet. Friggebodarnas sammanlagda byggnadsarea, den yta byggnaderna upptar på marken, får vara högst 15,0 kvadratmeter och taknockshöjden högst 3,0 meter. Till byggnadsarean räknas takutsprång större än 50 cm in. För att vara bygglovsbefriade ska friggebodar vara fristående och placeras minst 4,5 m från allmän plats (gata, väg eller parkmark).

Friggeboden får placeras närmare grannes tomt, förutsatt att man har grannens medgivande. Vi rekommenderar att man har detta medgivande skriftligt.

Det är tillåtet att bygga en eller flera komplementbyggnader i bostadshusets omedelbara närhet. Komplementbyggnadernas sammanlagda byggnadsarea får vara högst 30,0 kvadratmeter och taknockshöjden högst 4,0 meter. Byggnaden får användas som bostad, ett så kallat komplementbostadshus. Om komplementbyggnaden ligger närmare än 4,5 meter från grannens gräns krävs ett medgivande från berörda grannar. Vi rekommenderar skriftligt medgivande. För att komplementbyggnaden ska vara bygglovsbefriad ska byggnaden placeras minst 4,5 m från allmän plats (gata, väg eller parkmark).

En anmälan ska innehålla samma handlingar som för bygglov och göras till avdelningen samhällsplanering plan och bygg. Ett startbesked ska meddelas innan byggnation av komplementbyggnaden får påbörjas. Slutbesked måste erhållas innan byggnaden får tas i bruk.

Det är tillåtet att efter anmälan bygga till bostadshuset med 15 kvadratmeter. Arean avser bruttoarea, det betyder om tillbyggnaden görs i två plan kan den bara täcka hälften så stor markyta. Höjden på tillbyggnaden får inte överskrida taknockshöjden på bostadshuset. För att vara bygglovsbefriad krävs att tillbyggnaden inte placeras närmare än 4,5 meter mot gata eller annan allmän plats. Om tillbyggnaden ligger närmare än 4,5 meter från grannens gräns krävs ett medgivande från berörda grannar.

En anmälan ska innehålla samma handlingar som bygglov och ska göras till avdelningen samhällsplanering plan och bygg. Ett startbesked ska meddelas innan byggnation av tillbyggnaden får påbörjas. Slutbesked måste erhållas innan byggnaden får tas i bruk.

Det är tillåtet att utan bygglov efter anmälan göra högst två takkupor på bostadshuset om det inte innebär ingrepp i den bärande konstruktionen. Vid ingrepp i den bärande konstruktionen blir takkuporna bygglovspliktiga.

Det maximala antalet takkupor utan bygglov är två per bostadshus. Om bostadshuset har en takkupa redan får alltså ytterligare en uppföras utan bygglov. Takkuporna får placeras närmare gränsen än 4,5 meter även utan grannens godkännande och takkuporna får högst vara halva takfallets längd.

Takkupor får inte uppföras på byggnader inom kulturhistorisk intressanta miljöer eller påbyggnader som omfattas av skydd i detaljplan.

Anmälan ska innehålla samma handlingar som bygglov.

Vill du vara säker på vad som gäller för just din fastighet är du välkommen att kontakta avdelningen samhällsplanering plan och bygg.

Det är tillåtet att bygga en skyddad uteplats med hjälp av mur eller plank utan bygglov. Muren eller planket måste ligga inom 3,6 meter från bostadshuset och får vara högst 1,8 meter.

Det är tillåtet att bygga skärmtak över uteplatser i anslutning till bostadshus och över altaner, balkonger eller entréer utan bygglov. Skärmtakens sammanlagda yta får vara högst 15,0 kvadratmeter.

Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Om du inte kommer överens med din granne om annat. Om tomten gränsar mot gata, väg, park eller annan allmän plats krävs bygglov.

Om man bor på landsbygden, utanför detaljplanelagt område och utanför ”sammanhållen bebyggelse” finns det en rad olika bygglovsbefriade åtgärder utöver ovannämnda bygglovsbefriade åtgärder, enligt 9:6 PBL. Kontakta bygglovshandläggare för mer information om just din fastighet.

Nya byggnader inom strandskyddat område kräver alltid strandskyddsdispens.