Visa aktuellt förslag

Soptunnor med källsortering

Från nationella målet “Begränsad miljöpåverkan” Ansträngningar inom kommunerna är nödvändiga för att Begränsad klimatpåverkan ska kunna nås. Kommunerna har genom sin omfattande verksamhet en nyckelroll i klimatarbetet, inte minst genom sitt ansvar för fysisk planering, avfallshantering, gator och trafik. Översiktsplan och detaljplaner hör till centrala instrument. https://www.sverigesmiljomal.se/stod-och-rad-i-miljoarbetet/begransad-klimatpaverkan---saker-kommuner-kan-gora/ Från globala målet 11 “Hållbara städer och samhällen” Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall. Proportion of urban solid waste regularly collected and with adequate final discharge out of total urban solid waste generated, by cities https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-11-hallbara-stader-och-samhallen/ I avfallsplanen 2018-2021 står det att kommunen skall införa flerfackskärl men dessa har inte kommit. “Införa flerfackskärl i villor och separata kärl i flerbostadshus.” https://www.valdemarsvik.se/wp-content/uploads/2019/02/avfallsplan-2018-2021.pdf sida 17 Den nya planen för 2022-2025 nämner heller inget om det. Om man tittar på Söderköpings kommun så har de infört ett system med flerafacks sortering, se https://www.soderkoping.se/globalassets/documents/02-bostad-o-miljo/01-avfall-o-atervinning/sorteringsguide-flerfack.pdf Om detta system skulle införas i Valdemarsviks kommun skulle varje hushåll få det enklare med att källsortera rätt. Detta skulle dessutom minska miljöpåverkan då det finns risk att farligt avfall och liknande slängs i brännbart. Därför föreslår jag Att införa flerfacks sortering i hushåll Att underlätta för medborgare att källsortera Att kommunala byggnader skall ha ett bättre system för deras källsortering


Rösta på förslaget

För att få rösta på ett förslag behöver du ange ditt namn samt e-postadress. Fält markerade med * måste fyllas i.

När du skickat iväg din röst kommer du få ett mail med en bekräftelselänk. Din röst är giltig först efter att du har klickat på bekräftelselänken.

  •  
  •