Fler naturreservat

Genom att skapa naturreservat och bevara de som i nuläget finns så blir skogen mer lättillgänglig för invånarna och biologisk mångfald skyddas och bevaras. Det 15:e globala målet, om ekosystem och biologisk mångfald, vill bland annat bevara ekosystem och skydda arter inom dessa. Delmål 15.5 om att skydda den biologiska mångfalden säger att omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer ska vidtas för att uppnå och sedan behålla en rik biologisk mångfald. Naturreservat är det vanligaste sättet att skydda skog i Sverige och uppfyller väl sitt syfte. Det redan stora antalet naturreservat i Valdemarsviks kommun är en starkt bidragande faktor till vår rika natur och är därför en anledning att införa ytterligare arealer skyddad skog. I synnerhet med tanke på de känsliga arter som finns i våra kustmiljöer, som havsörnen exempelvis. Fler naturreservat skulle även göra naturen mer lättillgänglig för kommunens invånare såväl som besökare. Det många befintliga naturreservaten gör att tillgängligheten redan är stor, men den kan bli ännu bättre och detta är en viktig aspekt i invånarnas förståelse för miljön. En stor tillgänglighet skapar en relation till naturen och en förståelse för den stora åverkan storskalig avverkning har på vår natur. För att lättare skydda och bevara biologisk mångfald och för att öka tillgängligheten till naturen så föreslår jag att Valdemarsviks kommun skapar fler naturreservat i Valdemarsviks kommun.

Förslaget insänt av: Andrea Littorin

Du kan rösta på förslaget under perioden 2021-01-22 - 2021-04-22
Du får endast rösta en gång per förslag under röstningsperioden.

Antal personer som hittills röstat på förslaget är: 2  personer

Rösta på förslaget

För att få rösta på ett förslag behöver du ange ditt namn samt e-postadress. Fält markerade med * måste fyllas i.

När du skickat iväg din röst kommer du få ett mail med en bekräftelselänk. Din röst är giltig först efter att du har klickat på bekräftelselänken.
  •  
  •