Den biologiska mångfalden - inventera dikes- och vägkanter

Det nationella miljömålet Ett rikt djur- och växtliv definieras följande enligt riksdagen; ”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.” I kommunens vision 2025 talas det i delbild tre om att besöksnäringen blomstrar och kommunens fina naturvärden och miljöer lyfts fram som en stor bidragande faktor. Man pratar också just om kommunens viltrika skogar. Det här går väl i linje med vad som står i det nationella miljömålet, att ”människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd”. För att fortsätta på den banan och som det står i det nationella målet, värna om arternas livsmiljöer och ekosystem, så är ett förslag; - Att inventera kommunens dikes- och vägkanter. Detta i och med att det ibland kanske är den ända ängsmark som finns kvar i odlingslandskapet. Det är där som växter och insekter kan spridas och förflytta sig. Hur gör man på kommunal mark? Inspirerar man fritidshusområden och markägare?

Förslaget insänt av: Alexander Engström

Du kan rösta på förslaget under perioden 2019-08-26 - 2019-11-24
Du får endast rösta en gång per förslag under röstningsperioden.

Antal personer som hittills röstat på förslaget är: 5  personer

Rösta på förslaget

För att få rösta på ett förslag behöver du ange ditt namn samt e-postadress. Fält markerade med * måste fyllas i.

När du skickat iväg din röst kommer du få ett mail med en bekräftelselänk. Din röst är giltig först efter att du har klickat på bekräftelselänken.
  •  
  •