Stöd- och omsorgsutskott

Stöd- och omsorgsutskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen och fattar beslut enligt delegation från kommunstyrelsen.

Utskottet ska på uppdrag av kommunstyrelsen inom sitt verksamhetsområde bevaka och genomföra kommunens mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin, samt ta de initiativ till förändringar som utskottet finner önskvärt och nödvändigt.

Stöd- och omsorgsutskottet har följande övergripande ansvarsområden:

  • Individ och familjeomsorg
  • Äldreomsorg jämte kommunal hälso- och sjukvård
  • Stöd och service till funktionsnedsatta
  • Flyktingmottagning ensamkommande barn

Utskottet har 5 ledamöter och 5 ersättare vilka är utsedda av kommunstyrelsen.

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott