Nyheter: Detaljplan

Detaljplan för del av Valdemarsvik 4:4 (Sparbankshallen)

Ett planförslag har arbetats fram för Detaljplan för del av Valdemarsvik 4:4 (Ishallen). Planförslaget möjliggör för att säkerställa befintlig verksamhet inom området. Planförslaget stämmer överens med gällande översiktsplan. Planförslaget omfattar del av fastigheten Valdemarsvik 4:4 och ligger nordväst om centrala Valdemarsvik. Syftet med planläggningen är att säkerställa den verksamhet som finns på platsen idag (Ishall) […]

Detaljplan för Valdemarsvik 3:1 del av

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheter Valdemarsvik 3:1, del av. Planområdet är beläget längs med Storgatan i centrala Valdemarsvik. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fastighetsägaren för Köpmannen 3 att förvärva del av Valdemarsvik 3:1 och därmed utöka sin verksamhet. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför har ingen […]

Detaljplan för Stora Ålö 4:47, del av

Plan- och byggkontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Stora Ålö 4:47. Planområdet är beläget på Stora Ålö. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya fastigheter ämnade för fritidsbostäder. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför har ingen miljökonsekvensbedömning upprättats. Planen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan. I samband med […]

Detaljplan för Valdemarsvik 5:2 del av (Stationshuset)

Sektor service och samhällsbyggnad har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Valdemarsvik 5:2 (Stationshuset). Planområdet är beläget är beläget i Valdemarsvik centrum och utgörs av det gamla stationsområdet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för avstyckning och försäljning av del av fastigheten Valdemarsvik 5:2. Vidare är syftet att den nya fastigheten ska […]

Ändring av detaljplan för Ämtö 4:55, 4:57 och 4:62

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett en ändring av detaljplan för fastigheterna Ämtö 4:55, Ämtö 4:57 och Ämtö 4:62. Planområdet är beläget på ön Ämtö i norra Gryts skärgård. Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra för permanent boende samt att ha möjlighet till att ha släkt och vänner på besök. Planens genomförande […]

Detaljplan för Ringarums Prästgård 1:48

För fastigheten Ringarums Prästgård 1:48 har Miljö- och byggnämnden gett positivt planbesked, för att upprätta en ny detaljplan för bostadsändamål. Kommunstyrelsen har 2021-03-15 § 26 beslutat att planarbetet för Ringarums Prästgård 1:48 skall avbrytas. VALDEMARSVIKS KOMMUN Sektor samhällsbyggnad & kultur

Förslag till detaljplan för Gryts Prästgård 1:37 m.fl. (Ekön)

Om detaljplanen Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Gryts Prästgård 1:37 m.fl. Planområdet är beläget på Ekön, cirka 3,3 kilometer från Gryt. Området gränsar till dels skärgården men även Svenska kyrkans mark. Arealen är ca 70 hektar. Syftet med detaljplanen är att definiera hur naturreservatet för Ekön ska utvecklas […]

Tillägg till byggnadsplan för del av Gusum

För del av Gusum samhälle har Miljö- och byggnämnden gett positivt planbesked för att upprätta ett tillägg till ”Förslag till byggnadsplan för del av Gusum” lagakraftvunnen 1945-07-03. Status i planarbetet: Planarbetet har ännu inte inletts. VALDEMARSVIKS KOMMUN Sektor samhällsbyggnad & kultur

Detaljplan för Fyrtorp 1:18, 1:19 och del av 1:107 (Fyrudden)

Ett planförslag har arbetets fram för fastigheterna Fyrtorp 1:18, 1:19 och del av 1:107. Planförslaget möjliggör för verksamheten inom området att utvecklas. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan. Planområdet är beläget i Fyrudden som är en del av Gryts skärgård. Detaljplanen syftar  till att ge befintliga byggnader ett bredare användningssätt för att bemöta ett framtida […]

Detaljplan för Lustjakten 4, del av

För fastigheten Lustjakten 4, del av, har Miljö- och byggnämnden gett positivt planbesked, för att upprätta en ny detaljplan för bostadsändamål. Status i planarbetet: Planarbetet har ännu inte inletts. VALDEMARSVIKS KOMMUN Sektor samhällsplanering & kultur

Detaljplan för Åsvedal 3:20

Detaljplan för fastigheten Åsvedal 3:20, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Åsvedal 3:20. Planområdet är beläget 4 kilometer, fågelvägen, öster om Valdemarsvik och mellan sjöarna Gåsen och Hemsjön. Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten för bostadsbebyggelse och därmed skapa förutsättningar för ytterligare byggnader på […]

Detaljplan för Grönstorp 1:12, 1:7 och Finnebo 2:32

Miljö- och byggnämnden beslutade 2020-03-26 (MBN § 52) att detaljplanen för fastigheterna Grönstorp 1:12, 1:7 och Finnebo 2:32 skickas ut på samråd samt att planförslaget inte medförde betydande miljöpåverkan. Samrådsperioden var 2020-04-10 – 2020-05-10 Plankartan, planbeskrivning samt undersökning om betydande miljöpåverkan finns tillgängliga digitalt (uppe till höger i detta inlägg). Status i planarbetet: Sammanställning av […]

Detaljplan för Fångö 1:16

Förslag till detaljplan för fastigheten Fångö 1:16, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Fångö 1:16. Planområdet är beläget på ön Fångö i Gryts skärgård. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsättning och förbättring av den nuvarande och framtida verksamhet som bedrivs av en stiftelse […]

Detaljplan för Käggla 1:13

Förslag till detaljplan för fastigheten KÄGGLA 1:13 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Käggla 1:13. Planområdet är beläget sydost om Valdemarsviks samhälle, söder om Valdemarsviken. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt villaområde, med ett 20-tal nya villor i ett naturskönt område med […]

Detaljplan för Hummelvik 1:1

Förslag till detaljplan för fastigheten HUMMELVIK 1:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Hummelvik 1:1. Planområdet är beläget bakom Gryts varv. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt bostadsområde. Planens genomförande bedöms medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbedömning har upprättats. Planen bedöms vara förenlig […]

Detaljplan för Kättilö 1:34 del av m.fl.

Detaljplan för del av fastigheten Kättilö 1:34 m.fl. Valdemarsviks kommun, Östergötlands län Planområdet är beläget på Kättilö. Syftet med planen är att möjliggöra att befintlig konferensverksamhet utökas med fler övernattningsmöjligheter. Den tillkommande bebyggelsen ska utformas och placeras på ett sådant sätt att den smälter in med befintlig bebyggelse och i skärgårdslandskapet. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande […]

Detaljplan för Sörby 6:4, Ringarum

Förslag till detaljplan för fastigheten Sörby 6:4, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Sörby 6:4 m.fl. Planområdet är beläget centralt i Ringarums samhälle, precis sydväst om bebyggelsen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt område för bostadsändamål. Planområdet kan komma att innehålla ett 10-tal […]

Detaljplan för Ämtö 4:19 Stugby

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Ämtö 4:19 (stugby), Valdemarsviks kommun, Östergötlands län Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Ämtö 4:19. Planområdet är beläget på Ämtö i Gryts skärgård. Arealen är ca 150 000 kvm. Syftet med detaljplanen är att utveckla den befintliga stugbyn på Ämtö. […]

Detaljplan för Gryts Prästgård 1:38

Miljö och byggnämnden beslutade den 20xx-xx-xx att pröva en ny detaljplan utefter den ansökan om planbesked som har kommit in. Vad som ska prövas? Sökande vill pröva en ny detaljplan för att möjliggöra för bostadsändamål inom området. Detaljplanen som finns idag anger markanvändning för idrottsändamål.Arbetet med att ta fram en ny detaljplan har inte påbörjats. […]

Detaljplan för Fredriksnäs 1:1

Planområdet omfattar fastigheten Fredriksnäs 1:1, Valdemarsviks kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling och utvidgning av marinan på fastigheten Fredriksnäs 1:1, med fler båthallar, bryggor och dylikt. Fastigheten är i nuläget inte detaljplanelagd men används redan som marina. Förslaget till detaljplan antogs av Miljö- och byggnämnden 2019-06-13 § 91. Detaljplanen har fått laga kraft […]