Detaljplan för Stora Ålö 4:47, del av

Situationsplan Stora Ålö 4.47

Plan- och byggkontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Stora Ålö 4:47. Planområdet är beläget på Stora Ålö. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya fastigheter ämnade för fritidsbostäder.

Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför har ingen miljökonsekvensbedömning upprättats. Planen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan.

I samband med samrådet kommer ett samrådsmöte att anordnas. Ni bjuds in till att delta. Mötet kommer att ske både digitalt. Länk för att delta digitalt kommer att skickas ut ett par dagar innan.

Förslaget till detaljplanen var utställt för samråd under tiden 2021-10-11 och 2021-12-12.

Status i planarbetet:

Efter samrådet pågår nu arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter, och eventuellt komplettera handlingarna.