Detaljplan för Ämtö 4:19 Stugby

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Ämtö 4:19 (stugby), Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Ämtö 4:19.
Planområdet är beläget på Ämtö i Gryts skärgård. Arealen är ca 150 000 kvm.

Syftet med detaljplanen är att utveckla den befintliga stugbyn på Ämtö. Den gällande detaljplanen är från 1983, vilket innebär att den i många hänseenden är inaktuell. Många av de byggnader som finns på området idag, ligger inte där de utpekade byggrätterna ligger, så placeringen av byggrätterna ska korrigeras. Planförslaget medger också en utökning av bryggor, nya byggrätter för samlingslokal/serveringslokal, samt utökning av byggrätten för övernattningsstugorna och sanitetshuset pga att det ska vara möjligt att installera wc i dessa.

Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
Planen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan.

Förslaget till detaljplan var utställt för samråd under tiden 2018-02-12 och 2018-03-19.

Status i planarbetet:

Efter samrådet pågår nu arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter, och eventuellt komplettera handlingarna.

VALDEMARSVIKS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad & kultur