Detaljplan för Ringarums Prästgård 1:48

För fastigheten Ringarums Prästgård 1:48 har Miljö- och byggnämnden gett positivt planbesked, för att upprätta en ny detaljplan för bostadsändamål.

Kommunstyrelsen har 2021-03-15 § 26 beslutat att planarbetet för Ringarums Prästgård 1:48 skall avbrytas.

VALDEMARSVIKS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad & kultur