Detaljplan för Grönstorp 1:12, 1:7 och Finnebo 2:32

Miljö- och byggnämnden beslutade 2020-03-26 (MBN § 52) att detaljplanen för fastigheterna Grönstorp 1:12, 1:7 och Finnebo 2:32 skickas ut på samråd samt att planförslaget inte medförde betydande miljöpåverkan.

Samrådsperioden var 2020-04-10 – 2020-05-10

Plankartan, planbeskrivning samt undersökning om betydande miljöpåverkan finns tillgängliga digitalt (uppe till höger i detta inlägg).

Status i planarbetet:

Sammanställning av synpunkter från samråd samt bearbetning av handlingarna utifrån dessa.