Detaljplan för Gryts Prästgård 1:38

Miljö och byggnämnden beslutade den 20xx-xx-xx att pröva en ny detaljplan utefter den ansökan om planbesked som har kommit in.

Bilden visar planprocessens olika skeden

Vi är nu i steget godkänt planbesked.

Vad som ska prövas?

Sökande vill pröva en ny detaljplan för att möjliggöra för bostadsändamål inom området. Detaljplanen som finns idag anger markanvändning för idrottsändamål.

Bild som visar planområdet.

Preliminär planområdesgräns illustreras med röd markering

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan har inte påbörjats. Informationen kommer att uppdateras när vi påbörjar planarbetet.