Detaljplan för Sörby 6:4, Ringarum

Förslag till detaljplan för fastigheten Sörby 6:4, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Sörby 6:4 m.fl. Planområdet är beläget centralt i Ringarums samhälle, precis sydväst om bebyggelsen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt område för bostadsändamål.
Planområdet kan komma att innehålla ett 10-tal friliggande villor, eller 4 villor och resten mindre flerbostadshus.

Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför har ingen miljökonsekvensbedömning upprättats. Planen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan.

Förslaget till detaljplan var under tiden 2018-02-19 – 2018-07-29 utställt för samråd.

Efter samrådet pågår nu arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter, och eventuellt komplettera handlingarna.

VALDEMARSVIKS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad & kultur