Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg

Sanering av Gusums bruksområde

Vid det gamla Bruksområdet i centrala Gusum har industriell tillverkning av mässings- och
kopparprodukter bedrivits sedan 1800-talet. Man har tillverkat bl.a. ljusstakar, ljuskronor, rör, profiler, stänger, blixtlås, viror till pappersindustrin samt s.k. kortvaror vid bruket.
Inom bruksområdet är tidigare utfyllda markområden kraftigt förorenade till följd av den verksamhet som har bedrivits på platsen. Fyllningen är förorenad med koppar, zink och olja och på mindre områden även med arsenik, kadmium, bly och klorerade lösningsmedel.

Under 2009 beviljades Valdemarsviks kommun 65 Mkr av Naturvårdsverket för rivning av byggnader och sanering av marken på gamla bruksområdet i Gusum. Första etappen med rivningen av förorenade byggnader genomfördes under 2010. Slutnotan för första etappen blev 13 Mkr.

Sedan den första etappen genomfördes 2010 har kompletterande undersökningar och förprojektering genomförts. Den tidigare kostnadsberäkningen visade sig vara för låg och en ny ansökan om ytterligare statliga bidrag lämnades in under 2013. I maj 2014 beviljade Naturvårdsverket ytterligare 20 Mkr till saneringen av marken på gamla bruksområdet.

Saneringen av marken på den norra delen av Bruksområdet genomfördes under våren 2014. Området var angeläget att sanera eftersom det innehöll högst föroreningshalter.

Nu pågår saneringen av resterande del av Bruksområdet med bland annat schaktarbeten under grundvattenytan. För att kunna schakta i torra massor har ån delats av på mitten – längs en sträcka av ca 300 meter från Hammarbron ner till Bruksdammen har träspont slagits ned. Vid Bruksdammen pumpas vattnet i ledningar förbi fallet och släpps på i ån igen ca 100 meter nedströms. I arbetena ingår även sanering av del av asfaltplanen framför Röda ladan samt sträckan närmast ån på östra sidan. Arbetena planeras pågå fram till våren 2016.

De saneringsåtgärder som nu görs syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för markmiljön samt att minska belastningen av föroreningar på vatten och sediment i Gusumsområdet och nedströms belägna sjöar och vattendrag.

Gusumprojektet

Sidan uppdaterad den 9 december 2015 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: