Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg

Saneringen av Gamla Bruksområdet i Gusum – sammanfattning

 Saneringsarbetet vid Gamla Bruksområdet i Gusum inleddes år 2010 med rivningen av de förfallna bruksbyggnaderna. Den återställda bruksparken invigdes 6 år senare, i juni 2016.

Totalt har närmare 57 000 ton förorenade massor avlägsnats från det gamla bruksområdet, och därutöver 17 000 ton betong och tegelrester från rivningen av byggnaderna. Saneringsarbete har även genomförts i Gusumsån (det avsnitt som rinner genom fd Bruksområdet), vilket inneburit omfattande arbete med torrläggning och schakt i avskilda sektioner av ån längs en sträcka av ca 450 meter.

Sammantaget har 16 ton bly, 199 ton koppar, 245 ton zink och nästan 2 ton klorerade kolväten sanerats från såväl fyllnadsmassor som å-sediment. Den största andelen massor, nästan 43 000 ton, har levererats till deponi (Ekokem i Kumla). Övriga massor har använts som terrasseringsmaterial i samband med sluttäckning av Valdemarsviks deponi Toverumsdeponin. Deponin har efter avslutad terrassering med massorna från Gusum sluttäckts enligt kraven på en deponi för farligt avfall.

Det sanerade området har återfyllts med rena massor, totalt ca 41 000 ton.

Bruksområdet juli 2008
Bild 1. Bruksområdet juli 2008

Bruksområdet juni 2013
Bild 2 Bruksområdet juni 2013

Bruksområdet 2016
Bild 3 Bruksområdet 2016

Måluppfyllelse

En mindre mängd restförorening har lämnats kvar inom saneringsområdet. Orsaken är att områdets geotekniska förutsättningar med vald spontteknik inte tillåtit mer omfattande (djupare) schakt. Mängd metaller som lämnats kvar över åtgärdsmål har beräknats motsvara 1 – 2 % av den totala mängden förorening. Bedömningen görs därför att åtgärdsmålet är uppnått.

All fyllning i områden förorenade med klorerade kolväten har avlägsnats. Därutöver har underliggande jord avlägsnats till ett schaktdjup vid vilket fältmätningar indikerat att platsspecifika riktvärden innehållits. Föroreningar i storleksordningen ca 25 – 50 % av den totala mängden har lämnats kvar till följd av ogynnsamma geotekniska förutsättningar. Områden med kvarlämnad förorening har dokumenterats och skyddsåtgärder har vidtagits. Bedömningen är att åtgärdsmålet är uppfyllt.

Åtgärdsmålet avseende spridning av metaller från bruksområdet till Gusumsån, håller nu (2016-2018) på att följas upp genom regelbunden provtagning av ytvatten och grundvatten. Åtgärdsmålet är att påslaget av metaller från Bruksområdet till Gusumsån ska minska med 80 % efter genomförd sanering.

Totalt har projektet kostat 107,4 Mkr. Valdemarsviks kommun har hos Naturvårdsverket sökt och beviljats bidrag för åtgärder på 102 Mkr och själv bidragit med närmare 5,4 Mkr, motsvarande 5 %.

Sidan uppdaterad den 13 november 2017 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: