Information om insatser enligt LSS

0Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska hjälpa funktionshindrade till jämlikhet och full delaktighet i samhällslivet. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra.

De personer som LSS gäller för har rätt till insatser för att få goda levnadsvillkor. Insatserna ska grundas på den enskildes rätt till självbestämmande.

För vem gäller LSS?

Lagen om stöd och service gäller för personer:

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Hos kommunen kan du ansöka om följande insatser:

 • biträde av personlig assistent
 • ledsagarservice
 • biträde av kontaktperson
 • avlösarservice i hemmet
 • korttidsvistelse
 • korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • boende i familjehem
 • bostad med särskild service för vuxna
 • daglig verksamhet

För mer information kan du besöka Kunskapsguidens hemsida.

Ansökan

Ansökan om insatser görs till LSS-handläggare som också kan ge information. Här kan du se hur ansökningsprocessen går till.