Familjehem & kontaktperson

Vi söker ständigt nya personer som vill hjälpa oss att stötta barn och unga. Uppdragen är av olika karaktär och delas upp i följande familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson.

Familjehem och jourhem

Ett jourhem är en form av familjehem där barn placeras med kort varsel och under en begränsad tidsperiod. Texten nedan rör även jourhem även om bara benämningen familjehem används.

Vad är ett familjehem?

Behovet av ett familjehem uppkommer av olika anledningar, exempelvis kan det bero på föräldrars missbruk, psykiska ohälsa eller svåra konflikter. Ibland är det barnets eget beteende och/eller behov som ligger till grund för behovet av ett familjehem. Som familjehem tar ni emot barnet i ert hem och er uppgift är att ge barnet en trygg tillvaro, daglig omsorg och övriga förutsättningar som bidrar till en bra uppväxt. Ett familjehem är med andra ord ett komplement till barnets egna föräldrar. Därför är utgångspunkten att det ska ske samarbete mellan familjehemmet, barnets egna föräldrar och socialtjänsten. Ibland tar ni emot barnet under en period i barnets liv och ibland under hela barnets uppväxt.

Kontaktfamilj

Ibland är inte behovet utav stöd av den omfattningen att barnet behöver flytta permanent utan det kan räcka med att familjen blir avlastad någon till några gånger i månaden. Syftet med kontaktfamiljen är att avlasta föräldern/föräldrarna och möjliggöra att de kan ta sitt föräldraansvar den övriga tiden.

Behoven varierar och det är socialsekreterare som gör bedömningen vilket stöd respektive barn och familj är i behov av. Precis som familjehem tar en kontaktfamilj emot barnet i sitt eget hem och uppgiften är att ge barnet en trygg tillvaro, daglig omsorg och övriga förutsättningar som bidrar till en bra uppväxt.

Kontaktperson

Uppdragen och behoven skiftar, det kan handla om att ta en fika och prata, hitta på en kul aktivitet eller bara finnas där och bidra med motivation när det är tungt i skolan. Oftast är det barn i tonåren som blir beviljade den här formen av insats och kontaktpersonen fungerar många gånger som en förebild för tonåringen.

Vem kan bli familjehem eller kontaktperson?

Vi söker efter familjer, par eller ensamstående. Ni behöver ha en trygg och stabil livssituation samt engagemang, tid och utrymme för att ta emot ett barn i ert hem.

Ni kan bo i ett hus på landet eller mer centralt i en lägenhet, så länge ni kan erbjuda barnet ett eget rum utan att någon i familjen behöver sova i vardagsrum eller annan gemensam yta.

Ni behöver också kunna delta på bland annat uppföljningsmöten och skolmöten. Därför är det en fördel om ni har möjlighet att vara lediga från ert jobb under dagtid när behovet uppstår.

Vi har familjehem både innanför och utanför kommunens gränser.

Hur blir jag familjehem eller kontaktperson?

Första steget är att lämna in en intresseanmälan. Den lämnas genom att maila förnamn, efternamn, telefonnummer till ifo@valdemarsvik.se. Därefter kommer du att bli kontaktad av vår familjehemssekreterare.

Efter den första kontakten bokas ett möte in hos socialtjänsten. Om du och familjehemssekreteraren är överens att gå vidare med din intresseanmälan efter mötet påbörjas en familjehemsutredning. Kort beskrivet består utredningen av intervjuer, hembesök, registerkontroller hos ett antal myndigheter samt referenstagning. Alla delar i utredningen ligger sammantaget till grund för bedömningen om du kan tänkas passa i rollern som familjehem.

Ersättning

Som familjehem har du rätt till ersättning. Ersättningen består av två delar arvode och omkostnadsersättning. Arvodesbeloppet kan variera över tid och omprövas därför regelbundet. Det beräknas med utgångspunkt i löneutvecklingen inom vård och omsorgsyrken och är skattepliktigt samt sjukpennings- och pensionsgrundande.  Omkostnadsersättningen beräknas utifrån prisbasbeloppet och är tänkt att täcka de merkostnader som uppstår i samband med placeringen. Vi följer Sveriges Kommuners och Regioners (SKR:s) rekommendationer för ersättningar.