Eget avlopp

Enskilda avlopp är de avlopp som ej är anslutna till kommunens avloppsnät eller större gemensamma reningsverk. När en kommunal anslutning inte är möjlig kan en enskild avloppslösning vara ett alternativ.

Med avloppsvatten menas olika sorters förorenat vatten:

 • Spillvatten (ex från toaletter, disk, tvätt)
 • Dagvatten
 • Dräneringsvatten

Avloppsvatten måste renas eftersom utsläpp av förorenat vatten kan orsaka övergödning i våra vattendrag. Det kan medföra ökad risk för algblomning, syrebrist, fiskdöd och att områden växer igen. Orenat eller dåligt renat avloppsvatten kan även orsaka smittspridning av sjukdomsframkallande bakterier och virus till våra vattendrag. Det är därför viktigt att man tar hänsyn till närliggande dricksvattenbrunnar och badplatser när man anlägger eller ändrar en avloppsanläggning.

Krav på rening

Avloppsvatten ska avledas, renas och tas hand om för att människors hälsa och vår miljö inte ska påverkas. Eftersom Valdemarsviks kommun är en kustkommun med både hav och sjöar, så bedöms stora delar av kommunen ligga inom hög skyddsnivå. Därför är kraven på rening höga i vårt område.

Anmälan och tillstånd

Tillstånd eller anmälan krävs då du ska:

 • göra en ny avloppsanläggning med vattentoalett
 • ansluta ny vattentoalett till en avloppsanläggning som redan finns
 • göra en avloppsanordning för bad-, disk- och tvätt
 • göra om eller byta delar i din befintliga anordning
 • flytta en befintlig avloppsanordning
 • utöka anordning med enbart slamavskiljare till komplett reningsanläggning

Olika typer av avloppslösningar kan väljas under förutsättning att de uppfyller krav som ställs. Ta gärna hjälp av en entreprenör eller konsult när förslag till avloppsanläggningen ska utformas.
Ansökan eller anmälan ska skickas till miljö-och byggnämnden i god tid för handläggning. I våra e-tjänster kan du göra en anmälan och söka tillstånd.

Viktigt att tänka på när du gör anmälan/ansökan

Ansökan skickas in tillsammans med en situationsplan över tomten, med avloppsanläggning och egen samt grannars vattentäkt inom 200 meter markerade. Ytterligare information kan behövas i vissa fall, exempelvis resultat från markundersökningar samt längd- och tvärsektion samt avvägningsritning.

Så går handläggningen till

 1. Miljö- och hälsoskyddskontoret gör besök på din fastighet för bedömning av det inlämnade förslaget.
 2. Kompletterande uppgifter kan krävas efter besöket.
 3. Beslut fattas.
 4. Ett skriftligt beslut med tillhörande villkor skickas till dig.

När du har fått det skriftliga beslutet kan du genomföra det arbete du sökt och fått tillstånd för. Det är ditt ansvar att arbetet utförs enligt det givna beslutet.

Efter avslutat arbete

När du avslutat arbetet skickar du utförandeintyg och kontrollplan till Miljö- och hälsoskyddskontoret.

Miljösanktionsavgift

Det är viktigt att du anmäler/ansöker om tillstånd. En miljösanktionsavgift (SFS 1998:950) tas ut i de fall du:

 • utan tillstånd eller anmälan inrättar en enskild avloppsanordning
 • utan tillstånd ansluter vattentoalett till befintlig avloppsanordnin