Eget avlopp

Om du inte kan ansluta till det kommunala avloppsnätet får du rena avloppsvattnet i en enskild avloppsanläggning.

Fastighetsägarens ansvar

Avloppsvatten från hushåll innehåller bakterier, virus, läkemedelsrester, miljögifter, näringsämnen med mera. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, påverka badvattenkvaliteten samt orsaka övergödning. Det är därför viktigt att avloppsanläggningen är anlagd på rätt sätt och på en lämplig plats. Det är även mycket viktigt att det enskilda avloppet underhålls och sköts på rätt sätt för att reningen av avloppsvattnet ska fungera.

Utsläpp av avloppsvatten räknas som en miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken. Du som är fastighetsägare och har enskilt avlopp är ansvarig. Du ansvarar för att se till att avloppsanläggningen fungerar och uppfyller de lagkrav som finns. En avloppsanläggning måste ha både slamavskiljning och efterföljande rening.

Anlägga en ny eller ändra en avloppsanläggning

Om du ska anlägga en ny eller ändra en befintlig avloppsanläggning måste du först göra en ansökan om tillstånd eller anmälan till Miljö- och byggnämnden. Om du anlägger en avloppsanläggning utan att anmäla eller ansöka om tillstånd riskerar du att få betala en statlig miljösanktionsavgift.

Skötsel av din avloppsanläggning

Alla avloppsanläggningar kräver ordentlig skötsel och underhåll för att fungera. Du som fastighetsägare bör gå igenom den minst en gång per år. Titta i alla brunnar samt kontrollera övriga delar av anläggningen. Du kan få tips om hur du enklast gör detta i informationsbladet Underhåll av avloppsanläggningen.