Riktlinjer för vattentoalett till sluten tank

Miljökontoret är restriktiva till att ge tillstånd för att anlägga en sluten tank för vattentoalett men undantag kan ges i dessa fall:

  1. Inga andra lösningar för vattentoalett anses möjliga. Till exempel i de fall där dricksvattenkällor eller särskilt skyddade områden kan påverkas negativt.
  2. Endast avlopp från vattentoalett kopplas till den slutna tanken.
  3. Extremt snålspolande toalett installeras. Detta innebär en spolmängd på högst i genomsnitt 1 liter per spolning.
  4. Övrig hantering av avloppsvatten från bad-, disk- och tvättvatten uppfyller gällande lagkrav och är godkänd av den kommunala nämnden.
  5. Vattentillgången är tillräcklig.
  6. Kommunens avdelning för VA/renhållning har inga synpunkter på placeringen.

Tillståndet för vattentoalett till den slutna tanken upphör att gälla när anslutningspunkt för gemensam eller kommunal avloppsanläggning finns tillgänglig vid fastigheten.

Övriga aktuella riktlinjer och krav för avloppsanläggningar ska följas, exempelvis lagkrav och kommunens riktlinjer gällande enskilda avlopp.

På denna sida kan du läsa mer om hur du gör för att söka tillstånd.