Bygglov mast och teknikbod på Valdemarsvik 5:1

Bygglov mast och teknikbod på Valdemarsvik 5:1

Diarie nr: BYGG.2019.206

Hi3G Access c/o Tammp AB har ansökt om bygglov på fastigheten Valdemarsvik 5:1 för en mast och teknikbod. Anläggningen uppförs i närheten av befintlig mast på majeldsberget och kommer betjäna det allmänna mobilnätet. Masten har en höjd på 90 meter, teknikboden har en byggnadsarea på ca 7,7 m2.
Masten samt teknikboden kommer placeras på mark inte reglerats i en detaljplan.
Den befintliga masten i närheten är fullt utnyttjad, den nya masten erbjuder plats för ytterligare intressent.

Innan ärendet tas upp för beslut ges sakägare möjlighet till yttrande.

Eftersom det i området är många sakägare har kommunen valt att annonsera i ortstidningen samt på kommunens hemsida.

Eventuella yttranden lämnas skriftligen och ska senast 2019-10-02 ha inkommit till

Valdemarsviks kommun
Samhällsplanering plan/bygg
615 80 VALDEMARSVIK
eller
kommun@valdemarsvik.se

Märk ditt yttrande med BYGG.2019.206