När behövs bygglov?

Du behöver bygglov i de flesta fall om du ska bygga nytt, bygga till eller om du ska ändra användningen av en byggnad.

Du behöver dessutom bygglov om du till exempel ska:

 • Ändra utseendet på en byggnad.
 • Bygga en mur eller ett plank.
 • Inreda en vind.
 • Sätta upp en skylt eller ljusanordning.
 • Anlägga parkeringsplatser eller upplag.
 • Uppföra vissa typer av anläggningar.
 • Uppföra ett vindkraftverk.

Så här ansöker du om bygglov. Visa åtgärder kräver inte bygglov men kan ändå vara anmälningspliktiga enligt plan- och bygglagen.

När behöver du inte lov?

Du behöver inte lov om du till exempel ska:

 • Bygga altandäck. Altadäcket får vara max 1,1 meter högt från marken till trädäckets överkant, är det högre krävs bygglov.
 • Bygga ett staket. Ett staket får vara max 1,1 meter högt. Är det högre räknas det som plank och kräver då bygglov.
 • Bygga en mur eller stödmur som är 0,5 meter eller lägre.
 • Anlägga en brygga. (Observera att du här kan behöva strandskyddsdispens.)
 • Anlägga en pool.
 • Montera solceller. Förutom när panelerna inte följer byggnadens form eller om byggnaden är av kulturhistoriskt värde då krävs bygglov.

Till ditt en- och tvåbostadshus behöver du inte heller lov eller anmälan för att:

 • Uppföra en eller flera komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar får inte vara större än 15 kvadratmeter. Friggebodens taknockshöjd får inte överstiga 3 meter från markens medelnivå invid byggnaden. Friggeboden måste uppföras i omedelbar närhet till bostadshuset.
 • Anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om Skärmtaken får tillsammans inte vara större än 15 kvadratmeter.
 • Uppföra plank eller mur för att anordna skyddade uteplatser inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket inte är högre än 1,8 meter.
 • Måla om, byta taktäckningsmaterial eller fasadbeklädnad om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Om du vill placera ovanstående åtgärder närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Om grannarna inte ger sitt medgivande måste du ansöka om bygglov.

Placering närmare tomtgräns mot gata/väg eller parkmark (allmän plats) än 4,5 meter kräver alltid bygglov och då gäller bestämmelserna i detaljplanen.

Behöver jag bygglov om jag ska bygga …

Det är tillåtet att bygga en eller flera friggebodar i bostadshusets omedelbara närhet. Friggebodarnas sammanlagda byggnadsarea, den yta byggnaderna upptar på marken, får vara högst 15,0 kvadratmeter och taknockshöjden högst 3,0 meter. Till byggnadsarean räknas takutsprång större än 50 cm in. För att vara bygglovsbefriade ska friggebodar vara fristående och placeras minst 4,5 m från allmän plats (gata, väg eller parkmark).

Friggeboden får placeras närmare grannes tomt, förutsatt att man har grannens medgivande. Vi rekommenderar att man har detta medgivande skriftligt.

Det är tillåtet att bygga en eller flera komplementbyggnader i bostadshusets omedelbara närhet. Komplementbyggnadernas sammanlagda byggnadsarea får vara högst 30,0 kvadratmeter och taknockshöjden högst 4,0 meter. Byggnaden får användas som bostad, ett så kallat komplementbostadshus. Om komplementbyggnaden ligger närmare än 4,5 meter från grannens gräns krävs ett medgivande från berörda grannar. Vi rekommenderar skriftligt medgivande. För att komplementbyggnaden ska vara bygglovsbefriad ska byggnaden placeras minst 4,5 m från allmän plats (gata, väg eller parkmark).

En anmälan ska innehålla samma handlingar som för bygglov och göras till avdelningen samhällsplanering plan och bygg. Ett startbesked ska meddelas innan byggnation av komplementbyggnaden får påbörjas. Slutbesked måste erhållas innan byggnaden får tas i bruk.

Det är tillåtet att efter anmälan bygga till bostadshuset med 15 kvadratmeter. Arean avser bruttoarea, det betyder om tillbyggnaden görs i två plan kan den bara täcka hälften så stor markyta. Höjden på tillbyggnaden får inte överskrida taknockshöjden på bostadshuset. För att vara bygglovsbefriad krävs att tillbyggnaden inte placeras närmare än 4,5 meter mot gata eller annan allmän plats. Om tillbyggnaden ligger närmare än 4,5 meter från grannens gräns krävs ett medgivande från berörda grannar.

En anmälan ska innehålla samma handlingar som bygglov och ska göras till avdelningen samhällsplanering plan och bygg. Ett startbesked ska meddelas innan byggnation av tillbyggnaden får påbörjas. Slutbesked måste erhållas innan byggnaden får tas i bruk.

Det är tillåtet att utan bygglov efter anmälan göra högst två takkupor på bostadshuset om det inte innebär ingrepp i den bärande konstruktionen. Vid ingrepp i den bärande konstruktionen blir takkuporna bygglovspliktiga.

Det maximala antalet takkupor utan bygglov är två per bostadshus. Om bostadshuset har en takkupa redan får alltså ytterligare en uppföras utan bygglov. Takkuporna får placeras närmare gränsen än 4,5 meter även utan grannens godkännande och takkuporna får högst vara halva takfallets längd.

Takkupor får inte uppföras på byggnader inom kulturhistorisk intressanta miljöer eller påbyggnader som omfattas av skydd i detaljplan.

Anmälan ska innehålla samma handlingar som bygglov.

Vill du vara säker på vad som gäller för just din fastighet är du välkommen att kontakta avdelningen samhällsplanering plan och bygg.

Det är tillåtet att bygga en skyddad uteplats med hjälp av mur eller plank utan bygglov. Muren eller planket måste ligga inom 3,6 meter från bostadshuset och får vara högst 1,8 meter.

Det är tillåtet att bygga skärmtak över uteplatser i anslutning till bostadshus och över altaner, balkonger eller entréer utan bygglov. Skärmtakens sammanlagda yta får vara högst 15,0 kvadratmeter.

Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Om du inte kommer överens med din granne om annat. Om tomten gränsar mot gata, väg, park eller annan allmän plats krävs bygglov.

Om man bor på landsbygden, utanför detaljplanelagt område och utanför ”sammanhållen bebyggelse” finns det en rad olika bygglovsbefriade åtgärder utöver ovannämnda bygglovsbefriade åtgärder, enligt 9:6 PBL. Kontakta bygglovshandläggare för mer information om just din fastighet.

Nya byggnader inom strandskyddat område kräver alltid strandskyddsdispens.