Bygglov eller anmälan?

Boverket har vägledning för vanligt förekommande bygglovsåtgärder. Om du är osäker på om en åtgärd är bygglov- eller anmälanspliktig ska du alltid kontakta bygglovhandläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vid olovliga åtgärder och överträdelser av plan- och bygglagstiftningen tas byggsanktionsavgift ut av den som vid tidpunkten för överträdelsen var ägare av den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begått överträdelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen. Om du till exempel börjar bygga innan du fått startbesked för ett lov eller en anmälan ska byggnadsnämnden besluta om vilken sanktionsavgift som ska tas ut.