Bygglov fackverkstorn och teknikbod på fastigheten Gusum 5:232

Bygglov fackverkstorn och teknikbod på fastigheten Gusum 5:232

Diarie nr: BYGG.2019.208

Hi3G Access c/o Tammp AB har ansökt om bygglov på fastigheten Gusum 5:232 för ett fackverkstorn och en teknikbod. Anläggningen uppförs i närhet till vattentornet och kommer betjäna det allmänna mobilnätet. Tornet har en höjd på 60 meter, teknikboden har en byggnadsarea på ca 7,7 m2.
Fackverkstornet samt teknikboden kommer placeras på mark som i detaljplanen har bestämmelsen allmän plats: park, plantering.
De två befintliga anläggningarna i närheten är fullt utnyttjade, den nya masten erbjuder plats för ytterligare intressent.

Innan ärendet tas upp för beslut ges sakägare möjlighet till yttrande.

Eftersom det i området är många sakägare har kommunen valt att annonsera i ortstidningen samt på kommunens hemsida.

Eventuella yttranden lämnas skriftligen och ska senast 2019-10-02 ha inkommit till

Valdemarsviks kommun
Samhällsplanering plan/bygg
615 80 VALDEMARSVIK
eller
kommun@valdemarsvik.se

Märk ditt yttrande med BYGG.2019.208