Skolskjuts

Skolskjuts är en transport från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där eleven går i skolan. Skolskjutsen kan vara från hemmet/skolan eller en uppsamlingsplats i närheten. För att skolskjutsen ska vara kostnadseffektiv så samordnas elevernas transporter. Det är den som kör skolskjutsen som har ansvar för eleverna under transporten. Vårdnadshavaren har ansvar för barnet till och från hållplatsen både på väg till och hem från skolan.

Vad ger rätt till skolskjuts?

Enligt skollagen har elever i kommunala grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan rätt till skolskjuts. Rätten till skolskjuts gäller till den skola eleven tillhör. Byte av skola inom kommunen eller till annan kommuns skola påverkar rätten till skolskjuts. De elever som går i en annan skola än kommunen placerat dem i har inte rätt till skolskjuts. Elever som går i annan kommunal eller fristående skola inom kommunen kan i vissa fall få skolskjuts. Det gäller bara om det kan ske utan ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.

När kommunen beslutar om skolskjuts gör vi en bedömning av om eleven har rätt till skolskjuts och om skolskjuts behövs. För att bedöma behov av skolskjuts tittar vi på hur långt eleven har till skolan, trafikförhållanden, om det finns någon funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Det är kommunen som bestämmer vilka avståndsregler som gäller, via det skolskjutsreglemente som beslutas politiskt. Du har rätt till en individuell prövning av behovet av skolskjuts om du begär det.

Ansök

Alla som är i behov av skolskjuts, ansöka om det för varje nytt läsår. Ansöka görs via e-tjänsten för skolskjuts eller till skolskjuts@valdemarsvik.se Har barnen skolskjuts innevarande läsår, så ange gärna det elevnummer som står före namnet på den personliga turlistan. Vi behöver er ansökan senast den 15 april, inför kommande läsår.