Synpunkter på skolskjuts

Om du har synpunkter på skolskjutsen vill vi att du hör av dig. Gäller det frågor som handlar om uppsamlingsplatser och rutter, hör av dig direkt till Östgötatrafiken. Östgötatrafikens kundcenter tar emot dessa synpunkter via telefon eller e-post.

Har du funderingar på rätten till skolskjuts, frågor om ansökan, eller vill höra av dig angående något annat så hör av dig till kommunens trafiksamordnare. Se kontaktuppgifter i högerkolumnen. Det går också att lämna in synpunkter via kommunens synpunktsformulär.

Om du inte är nöjd med kommunens beslut om skolskjuts går det att överklaga. Den som har fått avslag på sin begäran om skolskjuts och vill överklaga beslutet ska skicka in en skrivelse inom tre veckor. Beslut om skolskjuts kan överklagas på två olika sätt, antingen med laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen eller med förvaltningsbesvär. Vilka beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär och till vilken instans överklagandet ska ske framgår i 28 kap. i skollagen. Till exempel kan beslut om skolskjuts till placeringsskolan överklagas med förvaltningsbesvär. Beslut om skolskjuts till självvald skola eller fristående skola överklagas med laglighetsprövning. Skrivelsen ska beskriva vilket beslut som överklagas, den ändring som begärs och skickas in till Sektor samhällsbyggnad och kultur.