Skolskjutsreglementet beslutas politiskt och beskriver tillsammans med skollagen vad som gäller för skolskjuts i Valdemarsviks kommun.

Allmänt

Kommunen är ansvarig för att skolskjuts erbjuds enligt kommunens regler nedan. Kommunen, skolan, entreprenören, vårdnadshavare och elever har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan. Vårdnadshavaren har ansvar för barnet fram till och vid påstigningsplats på väg till skolan och på avstigningsplats samt på väg hem från skolskjuts. Samt för att ordningsregler för skolskjuts följs. Skolskjutsentreprenören har ansvar för barnen under transporten. Rektor har ansvaret för barnen/eleverna under samt i direkt anslutning till skoldagen.

Vårdnadshavarna förutsätts svara för att barn förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skolan eller hållplatsen under så lång tid som behövs för att barnet så småningom skall klara att gå till skolan/hållplatsen på egen hand. Kommunen anordnar skolskjuts till elever som har rätt till och behov av skolskjuts. Om behovet av skolskjuts ej finns, upphör eller förändras ansvarar vårdnadshavarna för att meddela detta till skolskjutshandläggaren.

Skolskjuts sker från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. Kommunen anordnar skolskjuts till och från den av skolskjutsplaneringen fastställda på- och avstigningsplatsen. Skolskjuts sker framförallt med linjetrafik eller upphandlad skolskjuts. Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut, skolskjuts utgår inte till och från fritidshem.

Barn i förskola, förskoleklass eller årskurs 1-3 som åker med skärgårdstrafiken (båt eller svävare) får inte lämnas ensamma på kajen i väntan på anslutande skolskjuts. Respektive entreprenör ska följa avtalet och ansvarar för att så inte sker.

1. Rätt till skolskjuts

Elever som går i den kommunala skolan i hemkommunen som kommunen placerat eleven i har rätt till kostnadsfri skolskjuts vid behov (Skollagen 10 kap 32 §, 11 kap 31 §, 18 kap 30§). Kommunen ska ta hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet vid bedömningen av behov av skolskjuts. Vid behov av skolskjuts på grund av funktionsnedsättning behöver kommunen ett läkarintyg som bekräftar funktionsnedsättningen. För rörelsehindrad elev anordnas skolskjuts oavsett avstånd.

Byte av skola påverkar rätten till skolskjuts oavsett skäl till bytet. Elever som går i annan kommuns grundskola har inte rätt till skolskjuts. I dessa fall beviljas endast skolskjuts om det kan ske utan ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Elever i grund- och gymnasiesärskolan har rätt till skolskjuts till den skola kommunen placerat eleven i.

Avstånd mellan bostad och hänvisad skola som ger rättighet till skolskjuts

ÅrskursAvstånd som ger rätt till skolskjuts
Elever i årskurs F-3Minst 2 km
Elever i årskurs 4-6Minst 3 km
Elever i årskurs 7-9Minst 4 km
 

Avstånd mellan bostad och på- eller avstigningsplats för skolskjuts ska inte överstiga

ÅrskursAvstånd till på- och avstigningsplats
Elever i årskurs F-3Upp till 2 km
Elever i årskurs 4-6Upp till 3 km
Elever i årskurs 7-9Upp till 4 km

2. Väntetid

Kommunen samordnar skolskjutsarna vilket kan leda till väntetider för vissa elever. Väntetiden bör inte överstiga 60 minuter per dag.

3. Försenade elever

Om elev missat skolskjuts till skolan är det vårdnadshavare som har ansvar för att eleven kommer till skolan. Endast i de fall eleven på grund av undervisning missat skolskjuts hem, är det kommunens skyldighet att ordna hemtransport för eleven.

4. Medåkande elev

Elev som ej är skolskjutsberättigad kan få åka med i mån av plats. Detta får inte medföra extra kostnader för kommunen. Begreppet ”i mån av plats” är osäkert och tillgång kan variera från dag till dag. Ansökan prövas i varje enskilt fall.

5. Vinterskolskjuts

Under den mörka årstiden (november-mars) kan barn i förskoleklass, lågstadiet och mellanstadiet ha rätt till skolskjuts utifrån trafikförhållanden i kombination med mörker. Ansökan prövas i varje enskilt fall.

6. Växelvis boende

Skolskjuts kan beviljas för elev som är folkbokförd i kommunen med växelvis boende under förutsättning att eleven bor regelbundet på två adresser inom kommunen och att kriterier för skolskjuts är uppfyllda.

7. Transport på grund av olycksfall

Elev som behöver transport med anledning av skada som uppstått under eller efter skoltid, kompenseras av det försäkringsbolag där samtliga förskole- och grundskoleelever är försäkrade. Förälder beställer själv taxitransport efter kontakt med försäkringsbolaget.

8. Gymnasieelevers resor och resebidrag

Elever folkbokförda i Valdemarsviks kommun är berättigade till ett förmånligt busskort i form av årsbiljett län (giltigt för resor 365 dagar, dygnet runt inom Östergötland). Förutsatt att eleven har rätt till studiehjälp och studerar på gymnasieskolan. Förlorar eleven sin studiehjälp eller har olovlig frånvaro på mer än 15 % inom varje rapporteringsperiod ersätts årsbiljett län med läsårsbiljett län (giltigt vardagar läsårsvis 05:00-19:00). Avbryter eleven sina studier förloras rätten till busskort helt. Gymnasieelever kan även ha rätt till resebidrag om färdvägen mellan bostad och skola alternativt närmaste busshållplats är längre än 6 km (SFS
1991:1110).

9. Individuell prövning och överklagan

Det är kommunen som utifrån elevens förutsättningar och lokala förhållanden bedömer när skolskjuts ska anordnas och vilka elever som har behov av skolskjuts. Skolskjutsreglementet är kommunens generella riktlinjer för beslut om skolskjuts. Individuell prövning görs efter ansökan. Beslut om skolskjuts kan överklagas. Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. Om kommunen efter överklagan ej omprövar sitt beslut skickar kommunen det vidare till förvaltningsrätten.