Psykosocialt stöd

Det är kuratorn på skolan som arbetar med dessa frågor. Kuratorn samarbetar vid behov även med polis, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin.

Inom de psykosociala insatserna ingår bland annat:

  • Samtal med barn, ungdomar och föräldrar, enskilt eller i grupp
  • stöd och krishantering
  • Främjande av likabehandling och förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
  • Stöd till personal i elevhälsofrågor
  • Konsultation och handledning
  • Social kartläggning