Medicinsk elevhälsa

Den medicinska delen av elevhälsa omfattar skolsköterska och skolläkare och har tillsammans med alla som arbetar i skolan ett ansvar att stödja eleverna att nå utbildningens mål. Detta sker genom att arbeta för att eleverna ska ha en god hälsa och en god arbetsmiljö.

Organisation och uppdrag

Enligt nationell vägledning ska medicinsk elevhälsa främst vara hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande på individ och gruppnivå. Hälsofrämjande insatser kan utgöras av hälsosamtal om livsstil, till exempel:

  • sömn
  • kost
  • fysisk aktivitet
  • droger
  • identitet
  • sexualitet
  • sexuell identitet
  • HBTQ, hedersrelaterat våld och förtryck

Sjukdomsförebyggande insatser kan utgöras av t.ex. vaccinering.

De medicinska insatserna erbjuder enklare sjukvård och bedömning vid utvecklings- och skolrelaterade hälsoproblem. Övriga hälsoproblem hänvisas till sjukvården. Skolsköterskan och skolläkaren bidrar med medicinsk kompetens i skolans elevhälsoarbete och bistår rektor i frågor om t.ex. elevernas arbetsmiljö och egenvård.

Hälsobesök/hälsosamtal

Elever erbjuds tre hälsobesök/hälsosamtal under sin tid i grundskolan. Syftet med är att bevara/förbättra hälsan samt att tidigt upptäcka sjukdom och andra hälsoproblem hos eleverna. Inför hälsobesöket som genomförs i förskoleklass, årskurs , 4 och 7 lämnas en hälsodeklaration till vårdnadshavare. Hälsodeklarationen samt ett formulär som också eleven besvarar, ligger till grund för kommande hälsobesök.

Vaccinationer

Elevhälsans medicinska arbete följer det nationella barnvaccinationsprogrammet som påbörjas inom barnhälsovården. Inför varje vaccination får vårdnadshavare information om vaccination och en blankett för medgivande. Blanketten ska skrivas under av vårdnadshavarna och återlämnas till skolsköterskan. Vårdnadshavarna ska vara överens för att vaccination ska ske.

Skolsköterskemottagning

Skolsköterskan finns regelbundet på skolorna. Eleven kan vid behov kontakta skolsköterskan för enklare sjukvård och rådgivning. På skolan bedrivs även skolläkarmottagning, som bokas efter överenskommelse med skolsköterskan. Vid behov remitteras eleven vidare.

Journal

I samband med skolstart upprättas elevjournal. I elevjournalen dokumenteras uppgifter om hälsa, utveckling och vaccinationsskydd. Journalen följer eleven under skoltiden och arkiveras efter avslutade gymnasiestudier i kommunen.

Sekretess

För skolsköterska och skolläkare är sekretess huvudregel. Det innebär att uppgifter endast får lämnas till övrig skolpersonal efter samtycke från vårdnadshavare. Sekretessen bryts vid anmälan till socialtjänst och polismyndighet.

Elevhälsoarbete

Elevhälsans medicinska insatser bidrar med medicinsk kompetens i skolans hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, kurator och specialpedagog.

Vill du komma i kontakt med medicinska elevhälsan kan du nå dem via medborgarservice.