Frågor och svar

Ansökan om plats till förskola sker via E-tjänst men kan även skriva ut en blankett och skickas med post.

Ansökan ska skickas in i god tid innan behovet av plats på förskola uppstår. Du kan ansöka om plats för ditt barn i förskola tidigast sex månader innan du önskar placering för ditt barn. När
vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader eller tidigast när barnet fyller ett år (Skollagen 8 kap 14 §).

Lämna in ett schema över dina arbetstider/studietider.

Ansökan om plats till fritidshem sker via E-tjänst men kan även skriva ut en blankett och skickas med post. Det tar cirka två veckor efter att vi tagit emot din ansökan till barnet kan börja på fritidshemmet.

Lämna in ett schema över dina arbetstider/studietider och inkomstuppgift.

Du som arbetar eller studerar har rätt till förskola för ditt barn under arbets-/studietid samt restid. Lämna in ett grundschema i så god tid som möjligt. Blankett för grundschema finns här, Schema men du kan också fråga efter den på förskolan.  Schemat läggs en in i Infomentor men gör man stora förändringar som tex att gå från 15-timmar till 40-timmars veckor ska detta meddelas via E-tjänst → välj – Göra ändringar gällande nuvarande plats

Är du ledig eller har semester är dit barn också ledigt.

Du som arbetar eller studerar har rätt att ha ditt barn på fritidshemmet under din arbetstid och restid.

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller tre år erbjuder vi ”Allmän förskola” under minst 525 timmar per år. Den reducerade avgiften vid allmän förskola gäller under perioden september-juni. Under juli- augusti betalas grundavgiften eftersom det då inte går inom ramen för allmän förskola.

Barnets vistelsetid följer då skolans läsår när det gäller terminsstart, terminsslut och ledighet under lov mer information om datum hittar du under Läsårstider

Det startdatum du anger i ansökan ska även omfattar inskolning. Inskolningen tar ca 1 till 2 veckor.

Under sommar- och jullov förekommer ingen inskolning eftersom verksamheten då bedrivs i anpassad form och få ordinarie personal är i tjänst.

Du som är föräldraledig för ett annat barn eller arbetssökande har rätt till förskola minst tre timmar per dag, fem dagar i veckan, total 15h/ veckan.

Anmäl minst en månad i förväg om du ska vara föräldraledig. När du ska börja arbeta eller studera igen ska du anmäla även den förändringen en månad i förväg.  Meddela i E-tjänst → Välj Göra ändringar gällande nuvarande plats 

Ska man vara föräldraledig har man inte rätt till en fritidshemsplats för syskonet/syskonen. Här ska man lämna in en uppsägningsblankett minst en månad innan ens barn ska sluta. När du ska börja arbeta eller studera igen, gör du en ny anmälan om plats till fritidshemmet.

Valdemarsviks kommun använder sig av maxtaxan. Det innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften får vara. Läs mer på Avgifter

Avgiften är densamma oavsett ditt barns närvarotid.

Öppen fritidsverksamhet på Fabriken är kostnadsfri. Avgift tas dock ut för mellanmål. Om ett barn gör en ansökan och därefter är inskrivet/fritidshemsplacerat på Fabriken utifrån särskilda skäl så kan vistelsen bli avgiftsbelagd.

Vistelse för barn som går 15 h i veckan på förskolor ska förläggas mellan kl. 08.00-11.00, fem dagar per vecka.

I vår kommun ger vi inte förtur för till exempel syskon, men vi försöker alltid placera syskon på samma förskola och avdelning, om du önskar det.

Om du inte längre behöver en plats ska du göra en uppsägning via  E-tjänst. Om du säger upp platsen har du en månads uppsägningstid.

Vid övergångar till fritidshem räknas placeringen som fortlöpande även under sommaren. Uppsägningen under perioden juni-augusti befriar ej från betalningsansvar om barnet fortsätter placeras i förskola eller fritidshem vid höstterminens start samma år.

Erhåller ditt/dina barn en förskoleplats under kalenderåret som barnet börjar förskoleklass kommer förskoleplatsen automatisk övergå till en fritidshemsplats till den skola där barnet ska börja förskoleklass. Övergång sker från vecka 32 det läsår barnet börjar förskoleklass.

Fritidshem ska erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Som ett komplement till fritidshemmen erbjuder Valdemarsviks kommun öppen 10–12-årsverksamhet i centralorten på Fabriken.

Inför semesterperioden ska du i god tid lämna uppgift till förskolan eller fritidshemmet om hur ditt behov ser ut. Det är en viktig information då den är underlag för verksamhetens planering. När du själv har semester ska ditt barn inte vara i verksamheten.

I anslutning till större helger och under sommaren, kan det förekomma det att verksamheten samordnas mellan förskolor & fritidshem

För att planera under sommaren kan begära in ledighetsinformation tidigare och all ledighet ska läggas in i Infomentor.

Meddela detta så snabbt som möjligt. Förskolor och skolor önskar att detta meddelas senast kl 07:00.  Sjukanmälan görs via Infomentor.

Om vårdnadshavare blir tillfälligt sjuk (upp till en månad) får barn/elev som redan är inskriven i förskola eller fritidshemmet vistas upp till ordinarie tid enligt gällande schema.

Vid långvarig sjukdom (mer än en månad) görs efter samråd med vårdnadshavare en individuell bedömning av rektor.

Om ett annat barn i familjen är sjukt och hemma hos förälder får det som är friskt och sedan tidigare inskriven i förskolan eller fritidshem vistas sin ordinarie närvarotid. Vid särskilt smittsamma sjukdomar såsom magsjuka rekommenderas att även syskon är hemma.

Varje förskola och fritidshem har rätt att stänga sin verksamhet under fyra dagar per läsår för att ge personalen möjlighet till planering och fortbildning.

Pedagogerna arbetar då med att planera, utveckla och utvärdera verksamheten. För att säkerställa god kvalitet på förskolan och fritidshem är dessa dagar ytterst viktiga.

Planeringsdagar inträffar fyra gånger på ett läsår och tiderna hittar du alltid under aktuella läsårstider.

Läsåret 22/23

Läsåret 23/24

Meddela behov av omsorg minst 1 månad före kompetensutvecklingsdagarna. I anslutning kompetensutvecklingsdagar kan det förekomma att verksamheten samordnas mellan förskolor och fritidshem.

  • Förskolorna har öppet helgfria vardagar mellan 06:00-18:30
  • Fritidshemmen har öppet helgfria vardagar mellan  06:00-18:00
  • Fabriken, som är en öppen form av fritidshem för unga mellan 10-19 år är öppet vardagar 13:00-20:00

Har du obekväm arbetstid och behov av omsorg. Ta kontakt med rektorn på förskolan eller skolan.

Byte av förskoleplats inom kommunen sker via ny ansökan om förskoleplats. Ny förskoleplats kan erbjudas i mån av plats. Det är i första hand barngruppernas sammansättning som styr om ett byte kan genomföras. Byten mellan två kommunala förskolor sker som regel i augusti/september. Vid prioritering kommer särskild hänsyn att tas till barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola

Under sommaren kan förskolor och fritidshem i Valdemarsviks kommun slås ihop inom respektive verksamhet. Detta gäller i huvudsak under 4 veckor på sommaren.

Om ditt barn behöver specialkost i förskola eller skola ska det ansökas om detta via denna blankett som du finne på valdemarsvik.se.

Blanketten skickas till Kostenheten på Valdemarsviks kommun.

Frågor & svar – InfoMentor

InfoMentor Hub är gränssnittet för elever och vårdnadshavare. Det är både färgglatt och användarvänligt. Det anpassar sig så att du kan logga in från dator, surfplatta eller från mobil.

Det finns flera olika sätt att logga in i InfoMentor Hub, t ex med användarnamn alternativt e-postadress och lösenord, PIN-kod. Alternativt går du till InfoMentor och trycker på ”Logga in” till höger på sidan. Vi har valt att koppla på inloggning med PIN-kod kan du istället välja en fyrsiffrig kod för att logga in.

Se den PowerPoint som finns till höger på sidan för mer guidning.

Ja! En notifiering visas när ny information har publicerats och genom att klicka på respektive notifiering så kommer du till motsvarande plats i InfoMentor Hub. Ha dina inloggningsuppgifter redo och följ instruktionerna för att komma igång.

Om du kan ditt användarnamn eller känner till vilken E-postadress du har registrerad på ditt konto i systemet så kan du beställa ett nytt lösenord via inloggningssidan (förutsatt att din E-postadress finns registrerad på din användarprofil i InfoMentor). I annat fall måste du vända dig til adm.bua@valdemarsvik.se

Nytt lösenord infomentor

Självklart kan du det! Detta gör du genom att klicka på namnet uppe till höger och därefter gå in på ”Ändra användarnamn”.

Systemet är känsligt för gemener och versaler både i användarnamnet och lösenordet så det är viktigt att kontrollera detta. Om lösenordet finns inskrivet i ett dokument så kan det ibland följa med ett mellanslag efter sista bokstaven vid kopiering och då tolkas mellanslaget som en extra bokstav.  Pröva att skriv in lösenordet istället för att kopiera det.

Om du kan ditt användarnamn eller känner till vilken E-postadress du har registrerad på ditt konto i systemet så kan du beställa ett nytt lösenord via inloggningssidan (förutsatt att din E-postadress finns registrerad på din användarprofil i InfoMentor). Annars kan du mejla till supporten adm.bua@valdemarsvik.se

Öppna din mapp för skräppost och ange avsändaren noreply-se@system.infomentor.se som en betrodd avsändare.

Notifieringarna syns i ikonen som ser ut som en klocka i den lila menyn högst upp på sidan. En notifiering skickas när ny information har publicerats och genom att klicka på respektive notifiering så kommer du till motsvarande plats i InfoMentor Hub.

Längst upp till höger på InfoMentor Hub står barnets namn. Klicka eller tryck för att enkelt växla till ditt/dina andra barn.

Kommunens grundskolor och förskolor är kopplade till systemet. Så har du barn i någon a våra verksamheter så finns de kopplade i din app.

InfoMentor är till för att du ska kunna få all information på samma ställe.

Det är ett mycket säkert system med samma säkerhet som banker använder och vi har höga krav på oss som leverantör. Du kan själv bidra till att upprätthålla säkerheten för din information genom att använda ett starkt lösenord (dvs innehållande tecken, siffror och bokstäver) och hålla detta lösenord hemligt för andra.

Ja, informationen lagras säkert. Det är säkrare än att skicka papper hem i elevens ryggsäck. Informationen skickas krypterad över internet, precis som för internetbanker. Servrarna som informationen lagras i står i väl bevakade och skyddade driftcentraler. Du kan själv bidra till att upprätthålla säkerheten för informationen om ditt barn genom att använda ett bra lösenord som du håller hemligt för andra.

Där kraven på säkerhet och integritet är höga används ofta personnummer. Det gäller till exempel i bankers eller försäkringskassans internettjänster, i din skola och i Infomentor. Personnummer används idag i alla skolor i landet för att identifiera de elever som går i skolan, och för att även identifiera vårdnadshavare korrekt. Dessutom blir informationssäkerheten högre om personnummer används, av flera skäl. Man utesluter risken att två personer som heter samma sak blandas ihop  och man förhindrar säkerhetsproblem som dubbla identiteter och lösenord. Eftersom säker och effektiv hantering av uppgifter om elever och vårdnadshavare är viktig har Datainspektionen givit kommuner och skolor tillstånd att använda personnummer i datasystem för att administrera skolans verksamhet.

Funktionerna på startsidan är indelade i olika boxar som ger dig en snabb överblick över all information. Observera att boxarnas antal beror på vilken funktionalitet vi har valt att använda och kan därför variera. Klicka eller tryck på en box för att öppna och ta del av innehållet och stäng via ikonen i övre vänstra hörnet.

Det beror på att vi inte aktiverat alla funktioner just nu.

Klickar du på boxen Tidsregistrering eller fritidsschema. I boxen finns det en knapp som heter ”lägg till/ändra dag” och när du klickar på denna kan du lägga in omsorgsschemat. Här ser du även om förskolan eller fritidshemmet redan har registrerat några tider och öppnings- och stängningstider. Funktionen är att man kan lägga in ett nytt schema tidigast en vecka framåt i tiden. Du kan inte ändra tider samma dag eller nästkommande dag. Detta meddelas till pedagogerna på förskolan eller fritidshemmet

För elever på fritidshem

  • Går eleven bara frita på morgonen lägger ni in tiderna när ni lämnar tex 07:15 – 08:05 (skolan börjar) i schemat.
  • Går eleven bara frita efter skolan lägger ni in tiderna när skolan slutar tex 13:15 – 16:45 i schemat.
  • Går eleven på frita både innan och efter skolan lägger ni in tiderna ni lämning till hämtning tex 06:30 – 16:45 i schemat.

Lägg själv in frånvaro på ert/era barn i boxen FRÅNVARO. Detta kan göras för två dagar, d.v.s. idag och i morgon.

För barn på förskolan kan du även lämna en kommentera ex. Vi är hemma resten av veckan, om du ser att ni inte kommer till förskolan mer under veckan, tills ni är symtomfri. Tänk på att inte lämna för mycket information i kommentarsfältet, detta med anledning av GDPR.

Är ni osäkra kan ni e-posta, se nedan.

Du kan även rapportera frånvaro för del av dag mot elevens schema (fungerar enbart
om skolan har schema i InfoMentor.)

Gäller barn på förskolan: Friskanmäl barnet/ barnen dagen innan ni planerar att kommer tillbaka. E-posta friskanmälan till flera pedagoger genom InfoMentor.

Gå in i boxen Kontaktlista. Välj vilka du vill ska få e-posten genom den lista som finns och tryck på kuvertet.

För förskolebarn; Här är det bra att ni skickar till flera pedagoger på avdelningen, minst 3 pedagoger på avdelningen eller spåret.