Avgift för förskola eller fritidshem

Hushållets samlade inkomst före skatt per månad avgör hur stor avgiften blir. Med hushåll menas ensamstående eller makar/sammanboende med gemensamt hushåll, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Även om din make/maka/sambo inte är förälder till barnet, ska dennes inkomst räknas med. Avgiften är densamma oavsett ditt barns närvarotid.

Maxtaxa – beslutas av staten

Från 1 januari 2024 är inkomsttaket 56 250 kr per månad.

Mellan 1 januari-31 december 2023 är inkomsttaket 54 830 kr per månad.

Frågor och svar

Alla som har barn på  förskola eller fritidshem är skyldiga att anmäla hushållets avgiftsgrundande inkomst. Anmälan om inkomst ska göras:

 • när barnet börjar på förskola/fritidshem
 • när hushållets inkomst ändras
 • när hushållets sammansättning ändras t.ex. vid separation
 • efter begäran från kommunen

Kom ihåg!

Lämnas inte inkomstuppgift tas den högsta månadsavgiften ut per barn till den tidpunkt då inkomstuppgiften kommit in. Därefter sker justering av avgift retroaktivt. Vid inkomständring tas hänsyn till den ändrade inkomsten från och med månaden efter det att en ny anmälan lämnats. Ändring av inkomst för kortare period än en månad påverkar inte avgiften.

Från 1 januari 2023 är inkomsttaket 54 830 per månad. Det betyder att du aldrig får en högre summa än vad maxtaxet är satt till och har du lägre inkomsttak räknas avgift ut på den anmälda inkomsten. Om ytterligare upplysningar önskas, tag kontakt med administratör.

Avgiftsgrundande inkomst är inkomster som du betalar skatt för:

 • Lön inklusive kostnadsersättning som överstiger avdragsgillt belopp (t.ex. bilersättning och traktamente)
 • Sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning
 • Föräldrapenning
 • Pensionsförmåner (barnpensioner upp till 16 år)
 • Livränta (den skattepliktiga delen)
 • Ersättning i samband med arbetslöshet eller arbetsmarknadsåtgärder, till exempel a-kassa
 • Familjebidrag i form av familjepenning vid värnpliktstjänstgöring
 • Vårdbidrag för barn med funktionsnedsättning (60 procent av beloppet)
 • Familjehemsersättning (arvodesdelen)
 • Skattepliktiga naturaförmåner
 • Konfliktersättning
 • Utbildningsbidrag för doktorander
 • CSN (De flesta ersättningar från CSN är inte avgiftsgrundande inkomst, men det finns undantag. Kontakta CSN om du är osäker)
 • Underhållsbidrag, underhållsstöd
 • Allmänt barnbidrag
 • Statligt studiestöd
 • Bostadsbidrag
 • Handikappersättning
 • Försörjningsstör/ekonomiskt bistånd/socialbidrag
 • Kommunalt vårdnadsbidrag
 • Etableringsersättning
 • Ersättning från Migrationsverket

Du betalar avgift varje månad så länge ditt barn har en plats i förskola eller fritidshem. Du betalar även för de dagar barnet är ledigt eller sjukt samt vid personalens planerings/kompetensutvecklingsdagar.

Då ni som är vårdnadshavare inte bor tillsammans är ni gemensamt ansvariga för avgiften om ni båda nyttjar platsen. Ni får automatiskt en delad faktura då ni meddelat att ni bor på olika adresser. Hur mycket ni ska betala baseras på era inkomster, vilket gör att ni kan betala olika summor. Om du inte längre behöver plats för den tid barnet är hos dig gör du en uppsägning av din del av platsen. Hela betalningsansvaret flyttas då över till den andra vårdnadshavaren som fortfarande nyttjar platsen. Om du säger upp platsen har du en månads uppsägningstid.

Någon enstaka gång kan det hända att eleven inte kan utnyttja platsen. Om förskolan eller fritidshem behöver stängas pga. en epidemi och annan plats inte kan erbjudas. Om verksamheten måste stänga på grund av extra ordinära orsaker gäller force majeure. Den som drabbas av inkomstbortfall eller kostnad på grund av detta har inte rätt till skadestånd från kommunen. I dessa fall görs avdrag från månadsavgiften. Om ditt barn drabbas av långvarig sjukdom som kräver minst 1 månads frånvaro från sin fritidshemsplats kan du få månadsavgiften reducerad.

Allmän förskola avgiftsfri per vecka under skolans läsårtider och inleds från och med höstterminen det år man fyller tre år. Den reducerade avgiften vid allmän förskola gäller under perioden september – maj. Under juni – augusti betalas grundavgiften eftersom det då inte går inom ramen för allmän förskola.

Rektor kan fatta beslut om att erbjuda förskoleplats då det finns ett särskilt behov av stöd. I det fallet är förskoleplatsen avgiftsfri upp till 15 timmar per vecka.

Fritidsverksamheten på Fabriken är kostnadsfri för unga i åldrarna 10-19 år. Avgift tas dock ut för mellanmål. Om ett barn gör en ansökan och därefter är inskrivet/fritidshem placerat på Fabriken utifrån särskilda skäl så kan vistelsen bli avgiftsbelagd.

Maxtaxa för förskola

Avgiftens storlekMaxbelopp
Barn 13% av hushållets inkomst2023 1 645 kr per månad 2024 1688 kr per månad
Barn 22% av hushållets inkomst2023 1 097 kr per månad 2024 1125 kr per månad
Barn 31% av hushållets inkomst2023 548 kr per månad 2024 563 kr per månad
Barn 4Ingen avgift0 kr per månad

Maxtaxa för fritidshem

Avgiftens storlekMaxbelopp
Barn 12% av hushållets inkomst2023 1 097 kr per månad 2024 1 125 kr per månad
Barn 21% av hushållets inkomst2023 548 kr per månad 2024 563 kr per månad
Barn 31% av hushållets inkomst2023 548 kr per månad 2024 563 kr per månad
Barn 4Ingen avgift0 kr