Folköl

Den alkoholdryck som i dagligt tal kallas folköl definieras i 1 kap. 8 § alkohollagen som en jäst odestillerad dryck som är framställd av torkat eller rostat malt som huvudsakligt extraktgivande ämne och vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent alkohol.

Att sälja (detaljhandel) eller servera folköl är inte tillståndspliktigt, men däremot skall en anmälan till kommunen göras innan försäljning eller servering påbörjas. Vid ägarskifte ska den nya ägaren lämna in en ny anmälan om försäljning/servering.

I den lokal där detaljhandel med folköl bedrivs ska vara godkänd som livsmedelslokal enligt livsmedelslagen samt att försäljning av matvaror bedrivs i lokalen. Det ska vara fråga om egentliga matvaror ur det sedvanliga livsmedelssortimentet. Med detta avses t.ex. mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, grönsaker och frukt samt ett brett urval konserver liksom djupfrysta matvaror. Som matvaror brukar också räknas pizzor, piroger och portioner av hämtmat. Däremot anses inte livsmedel inom det s.k. kiosksortimentet vara matvaror. Det gäller glass, konfektyrer, snacks, lättdrycker, kaffe, te, kakao, frukt, produkter av frukt, honung, kex och liknande.

I lokal där servering av folköl ska bedrivas får ske endast om serveringsstället serverar lagad mat.

Ordning och nykterhet ska råda på försäljningsstället och i dess närhet.

Folköl får inte säljas/serveras:

  • Till den som inte har fyllt 18 år.
  • Till den som kan antas lämna den vidare till underårig.
  • Om kunden är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel.

Det är viktigt att känna till att kassören/kassörskan vid tveksamma fall är skyldig att kontrollera kundens ålder, känna till reglerna som är angivna i alkohollagen och ansvara för att de efterföljs. Skulle säljaren bryta mot alkohollagen kan han/hon dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Kommunen rekommenderar att personer som ser ut att vara under 25 år alltid tillfrågas efter legitimation för att minska risken att personer under 18 år köper ut folköl.

Egentillsyn

Varje rörelse som säljer folköl är skyldiga att utöva särskild tillsyn över försäljningen/serveringen. För detta ändamål ska ett aktuellt egenkontrollprogram finnas upprättat. Programmet ska bl.a. beskriva vilka rutiner som skall tillämpas vid försäljning av folköl för att minimera antalet överträdelser av försäljningsbestämmelserna.

Försäljningsförbud

Rätten att sälja folköl kan vid överträdelse av alkohollagen dras in i sex (6) månader och vid upprepad eller allvarlig försummelse utökas till tolv (12) månader.

Tillsyn

Kommunen ansvarar för att tillsyn bedrivs i fråga om försäljningsställenas efterlevnad av alkohollagens bestämmelser. Kommunens alkoholhandläggare ansvarar för tillsynen av försäljning/servering av folköl.

Avgifter

Kommunen har rätt att ta ut avgift för tillsyn för kontroll av handeln med folköl.