Ledighet för elev

Rektorn kan bevilja en elev en kortare ledighet för enskilda angelägenheter (Ex vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider). Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation.

Omständigheter som kan ligga till grund är:

  • frånvarons längd
  • elevens studiesituation
  • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt
  • hur angelägen ledigheten är för eleven

Det är rektorn som ska besluta om ledighet. Rektorn får uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledigheter upp till tio dagar