Gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Småland 2030

Utvecklingsprogrammet är ett regionalt samarbete mellan kustkommunerna i Östergötland och Västerviks kommun. Syftet med programmet är att ge en samlad bild av skärgårdens förutsättningar och framtida utmaningar. Det ska därefter ligga till grund för kommunernas och regionens planering och insatser. Programmet antogs i kommunfullmäktige under 2017 och kommer att uppdateras under 2023.

Målbild 2030 är en kust och skärgård som genom sina unika värden är attraktiv för boende, verksamheter och rekreation. Kust och skärgård är en attraktiv del av regionen och den ska vara tillgänglig för alla.

Fem genomgående rekommendationer har arbetats fram. De är avgörande för samtliga fokusområden:

 • boende
 • infrastruktur
 • service
 • näringsliv
 • natur
 • kultur

Koncentration av samhällsinsatser till utpekade utvecklingsområden

 • Ett sätt att möta den vikande servicen är att koncentrera bebyggelsen till de starkaste
  orterna i skärgården. Tillkommande byggande bör ske i kommunikationsmässigt goda
  lägen.
 • Kommunerna bör identifiera strategiskt viktiga utvecklingsorter i kust- och skärgårdsområdet
  dit samhällsinsatser koncentreras. Dessa orter bör även prioriteras vid infrastruktursatsningar i form av vägar, vatten och avlopp, IT-infrastruktur och kommunikationer.
 • Vissa orter ska pekas ut som viktiga serviceorter och knutpunkter.
 • Genom att peka ut noder och förtäta i redan ianspråktagna områden, kan intressekonflikter mellan expansion och frilufts- och bevarandevärden hanteras i ett tidigt stadium.

Ökad samverkan mellan aktörerna

 • Samordning behövs med exempelvis paketerbjudanden för turister och gemensam
  marknadsföring.
 • Samverkan över kommun- och länsgräns för att skapa lösningar för skola och
  omsorg.

Ökad tillgänglighet till och från skärgårdsområdet

 • Det krävs ett helhetstänk med fokus på hela resan, för att infrastrukturen ska underlätta
  för resenären att byta färdmedel.
 • Nyckelvägar som väg 212 till skärgårdsområdet ska lyftas fram i länstransportplanen.

Tillgång till bredband och mobil telefoni

 • Utbyggt bredband och mobil telefoni är grundläggande förutsättningar för fortsatt
  boende i skärgården.
 • Mobiltäckning är en viktig fråga särskilt för besöksnäringen.

Utveckling av besöksnäringen

 • Bättre infrastruktur behövs för att ge turistföretagen bättre förutsättningar.
 • Besöksnäringen bygger på att verksamma har sysselsättning året om, nya produkter
  måste därför hittas och säsongen förlängas.
 • Strandskyddet behöver anpassas efter de speciella förutsättningar som gäller i kust- och
  skärgårdsområdet.