Synpunkter och klagomål

Vi ser dina synpunkter och klagomål som en viktig del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter ger oss möjlighet att förbättra vårt arbete och våra verksamheter.

Som barn, elev, vårdnadshavare eller medborgare har du rätt att lämna synpunkter på våra förskolor och skolor, den pedagogiska omsorgen och våra fritidshem (Skollagen 4 kap. 8§ och 25 kap. 8§) .

När du har synpunkter eller klagomål som rör förskola/fritidshem/skola/vuxenutbildning ska du i första hand vända dig till respektive verksamhet.

Arbete mot kränkande behandling

Förskolorna/skolorna anmäler, utreder och följer upp all kränkande behandling som sker i verksamheten utifrån sitt systematiska arbete mot kränkande behandling.

Bra att veta – om offentlighetsprincipen

När du tar kontakt med skolledning eller sektor barn, utbildning och arbetsmarknad gäller offentlighetsprincipen. Det betyder i korthet att all din korrespondens med Valdemarsviks kommun blir en allmän handling som diarieförs hos vår registrator. Ibland kan hela eller delar av ett klagomål sekretessbeläggas.