Norra Väggö

Hällmarkens tallskog dominerar i de höga områdena inom Väggö naturreservat. I sänkorna finns det gott om granar medan kärr och mossar ger området drag av Kolmården trots sitt läge mitt ute i den östgötska skärgården.

Imponerande höga bergskanter

På Stora Lövholmen i norr dominerar en fin lind-och ekskog med en rik flora av lundtyp med till exempel liljekonvalj, vippärt, blåsippa och gullviva. Berggrunden är mager och består till största delen av gnejs.

Utmed de östra branterna är berget imponerande högt och stupar nästan lodrätt ned i Östersjön. Denna höga bergvägg kan ses från den inre farleden som passerar precis intill. Historiskt sett var Väggös marker skogsklädda med tätt växande barrträd. Någon äldre bebyggelse är inte känd inom reservatet.

Orörda skogar

Efter att reservatet bildades 1975 har inget skogsbruk förekommit. Gränsen mot reservatets södra delar, som har tillträdesförbud del av året, går i en tydligt avsatt dalgång. En fornlämning finns längs Väggös östra sida. Det är ett närmast runt röse som är 6-7 meter i diameter och 0,4 meter högt. Stenarna är 0,2-0,5 meter stora och i mittpartiet finns en större fördjupning.

Värt att veta: Naturreservatets norra tredjedel är tillgänglig för allmänheten under hela året.

Hitta hit: Utmed Håsköströmmen i inre farleden, drygt 9 km (5 M) nordväst om Fyrudden.

Position (WGS 84):

Lat N 58° 16’ 36”

Lon E 16° 53’ 17”