Bondekrok

Bondekroks skogsbeten är ett av de finaste exemplen i skärgården på hur äldre utmark brukades och såg ut. Kombinationen skogsbete, rik flora och äldre träd gör ön till en fin och intressant plats. På södra delen av Bondekrok ligger byn som har skriftlig dokumentation från 1500-talet.

Vittnar om svunna tider

Miljön är väl bevarad både utvändigt och invändigt i flera bostadshus på öns södra sida. En del är helt oförändrade sedan början av 1900-talet och har bara genomgått en försiktig och tidsenlig renovering.

Barrskog dominerar på ön utanför den lilla bykärnan i söder. Sannolikt ligger trädåldern mellan 150 och 200 år. Här förekommer tallticka och med lite tur och tålamod kan man få syn på någon ovanlig skalbagge, till exempel svart praktbagge.

Väldiga stenrösen från små tegar

På Lisselön, norr om Bondekrok, finns ett vidsträckt skogsbete. På sydvästra delen av Lisselön finns lägre partier som varit uppodlade och där kan man se imponerande odlingsrösen, väldiga stenrösen, som syns bäst från sjösidan. På en bergknalle som sticker ut i väster finns också en gammal husgrund.

Mitt på östra sidan av Lisselön, sydväst om Mellantäppan, märks kulturspår i gamla åkertegar inte bredare än åtta meter.

Värt att veta

Under sommarmånaderna är Bondekrok en levande skärgårdsö med familjer i många hus. Stigar gör det enkelt att vandra på ön som är privatägd. Öarna sydost om Bondekrok ingår i Ängelholms naturreservat.