Skärgårdens karaktär

I den södra halvan av Östergötlands skärgård ingår Gryts skärgård ner till Valdemarsviken och sedan tar Tjust skärgård vid längre söder ut. Det finns stora likheter med S:t Anna skärgård, då landskapet i framförallt Gryts skärgård är dominerat av de areella näringarnas utnyttjande under lång tid.

Trots att den bofasta befolkningen minskat finns fortfarande en aktiv djurhållning kvar i området som främst utgår från några av de större öarna. Även om det finns marker som lämnats och växer igen har man i sen tid också satsat på att restaurera vissa platser för att om möjligt öka förutsättningarna för en livskraftig djurhållning och bibehålla de höga natur- och kulturmiljövärdena. Vissa områden betas också av djur som transporteras ut från gårdar på fastlandet för kortare perioder.

Gamla seder och bruk

På flera av de platser som du kan läsa om på dessa sidor kan besökaren ta del av kulturlandskapets historiska värden i form av traditionell bebyggelse och spår av gamla seder och bruk liksom nutidens landskapsvård. Här kan också blomsterprakten, de ljusa hagarna och den betade skogen med sina höga biologiska värden som skapats av mulars betande och människors slit under generationer upplevas.

Gryts skärgård är också örik men inte riktigt så finskuren som stora delar av Sankt Anna skärgård. Visst finns de små skären och arkipelagerna med omfattande grundområden, värdefulla för havets mångfald och kustens fågelliv även här, men inte riktigt så påtagligt som längre norrut.

Värdefull skärgårdsskog

Här ligger flera av skärgårdens största och mest kända öar med bofast befolkning till exempel Fångö, Bokö och Harstena. Här är även relativt många halvstora skogbevuxna öar dominerade av tall i bergiga lägen och med grupper av lövträd i sänkorna. Här finns några av skärgårdens mest värdefulla skogsområden där sannolikt bara en bråkdel av den biologiska mångfalden ännu är registrerad.

I Gryts skärgård ligger några av länets äldsta skyddade områden som nu ingår som olika delar av Gryts naturreservat. Här finns även en handfull andra naturreservat med lite olika karaktär från det skogsdominerade Väggö naturreservat till Bokö naturreservat som präglas av ett restaurerat och traditionellt hävdat kulturlandskap.

Naturreservat

Söder om Häradskär blir skärgården relativt smal i öst-västlig riktning. Visst finns även pärlor med kulturlandskapets värden här men den ”orörda” naturen blir mer och mer påtaglig ute på öarna och i kustzonen. Här ingår i princip hela skärgården i de tre stora naturreservaten Kvädöfjärden, Åsvikelandet och Torrö som alla kan nås landvägen. Dessa områden bjuder på stora sammanhängande skärgårdsskogar där besökaren kan uppleva mycket längs många mil vandringsleder. Här finns också anpassade besöksanläggningar med informationstavlor och anläggningar som vindskydd, eldplatser och utsiktstorn. Kvädöfjärdens naturreservat var också länets första marina naturreservat och både här och i skärgårdsavsnittet som helhet finns omfattande grundområden med mycket höga naturvärden.

Alkor och havsörnar

I Gryts- och norra Tjusts skärgårdar finns några av Östergötlands skärgårds allra finaste fågelskär där bland annat länets skräntärnor och de tre förekommande arterna av alkor har häckplatser. När det på grund av miljögifter var som mest kritiskt för havsörnen i vårt land var denna skärgård ett av få områden i landet där det producerades ungar. Nu har havsörnsbeståndet återhämtat sig och örnen är en ganska vanlig syn idag. I denna del av skärgården finns även Häradskär som genom ornitologernas studier visat sig vara en mycket bra lokal för sträckräkning och ringmärkning av flyttfåglar.

En vidsträckt skärgård