Grönsö och Sandgärdet

Ängen var en gång i tiden en vanlig naturtyp och en viktig resurs för skärgårdsbons överlevnad. Nu är det istället en bristvara för den biologiska mångfalden där varje kvadratmeter har betydelse för att många blommor och insekter ska överleva.

”Den vackraste ön”

På Grönsö har ängen brukats med traditionella metoder under mycket lång tid. Arbetet med slåtterängen har dokumenterats och fått nationell uppmärksamhet i Peter Gerdehags film ”Den vackraste ön”.

Grönsö domineras annars av bergig hällmarksskog, men här finns också ädellövskog och hagmarker där betande djur bidrar till ett halvöppet och varierat landskap. Grönsö en försommardag när Adam och Eva, gullvivor och andra arter tävlar om att vara flest är en fantastisk upplevelse!!

En unik ö

Grannön Sandgärdet utgjorde förr Harstenabornas viktigaste ängsmark och betesmark med en betydelsefull hasselnötsodling. Men här fanns även några små åkerlyckor. På Sandgärdet finns en mångfald naturtyper där gamla och grova ädellövträd samsas med öppen och halvöppen ängs- och betesmark, hassellundar samt gammal tallskog.

Naturmiljön beror dels på en varierad geologi med bland annat utbredda grus- och sandavlagringar mellan högre bergpartier. Dels på det historiska nyttjandet då det skördades hö på ängarna och korna betade, samtidigt som hassellundarna sköttes för att producera rikligt med nötter.

Kulturlandskapets historia och skötsel

Genom återinförande av slåtter och en ökad hävd med bete ska öns unika kulturlandskap åter möta besökaren. Sandgärdet är en plats där både det svenska kulturlandskapets mångfald av arter och grunderna för dess historiska användning och förvaltning före laga skifte kan upplevas! Vem vet, kanske även hasselnötsodlingen kommer tillbaka efter drygt 50 år?

Värt att veta: Restaureringsprojektet på Sandgärdet är ett samverkansprojekt mellan markägarna och finansiärerna Länsstyrelsen Östergötland och Väldsnaturfondens Skärvårdsfond.

Hitta hit: Till Grönsö och Sandgärdet kommer man med båt och öarna ligger strax intill Harstena, cirka 12 km (6 M) nordost om Fyrudden.

Position (WGS 84)

Grönsö:

Lat N 58° 13’ 56”

Lon E 16° 57’ 49”

Sandgärdet:

Lat N 58° 14’ 30”

Lon E 16° 58’ 8”