Detaljplan för Stora Ålö 4:47, del av

Situationsplan Stora Ålö 4.47

Plan- och byggkontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Stora Ålö 4:47. Planområdet är beläget på Stora Ålö. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya fastigheter ämnade för fritidsbostäder.

Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför har ingen miljökonsekvensbedömning upprättats. Planen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan.

I samband med samrådet kommer ett samrådsmöte att anordnas. Ni bjuds in till att delta. Mötet kommer att ske både digitalt och fysiskt. Länk för att delta digitalt kommer att skickas ut ett par dagar innan.

Anmälan sker till nedanstående mail eller telefonnummer och ska inkomma senast den 12e oktober.

Datum: 14e oktober 2021

Tid: 18:00

Plats: Stora studion, Funkishuset, Garvaregatan 3, alt digitalt

Anmälan: stina.m.andersson@valdemarsvik.se alt 0123-19414.

Miljö- och byggnämnden har 2021-09-30 § 171 beslutat att förslaget till detaljplan för Stora Ålö 4:47 ska ut för samråd. 

Samrådstid: 2021-10-11 – 2021-12-11

Status i planarbetet: 

Planen är utställd för samråd.

VALDEMARSVIKS KOMMUN
Sektor samhällsplanering & kultur