Ändring av detaljplan för Ämtö 4:55, 4:57 och 4:62

Ändring av detaljplan för Ämtö 4:55, 4:57 och 4:62

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett en ändring av detaljplan för fastigheterna Ämtö 4:55, Ämtö 4:57 och Ämtö 4:62. Planområdet är beläget på ön Ämtö i norra Gryts skärgård.

Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra för permanent boende samt att ha möjlighet till att ha släkt och vänner på besök. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför har ingen miljökonsekvensbedömning upprättats. Planen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan.

Miljö- och byggnämnden har 2021-04-08 § 64 beslutet att anta detaljplanen. Beslutet har vunnit laga kraft. 

Laga kraft-handlingarna finns tillgängliga under ”Dokument” på denna sida.