Nyheter: Planbesked

Detaljplan för Ringarums Prästgård 1:48

För fastigheten Ringarums Prästgård 1:48 har Miljö- och byggnämnden gett positivt planbesked, för att upprätta en ny detaljplan för bostadsändamål. Kommunstyrelsen har 2021-03-15 § 26 beslutat att planarbetet för Ringarums Prästgård 1:48 skall avbrytas. VALDEMARSVIKS KOMMUN Sektor samhällsbyggnad & kultur

Tillägg till byggnadsplan för del av Gusum

För del av Gusum samhälle har Miljö- och byggnämnden gett positivt planbesked för att upprätta ett tillägg till ”Förslag till byggnadsplan för del av Gusum” lagakraftvunnen 1945-07-03. Status i planarbetet: Planarbetet har ännu inte inletts. VALDEMARSVIKS KOMMUN Sektor samhällsbyggnad & kultur

Detaljplan för Lustjakten 4, del av

För fastigheten Lustjakten 4, del av, har Miljö- och byggnämnden gett positivt planbesked, för att upprätta en ny detaljplan för bostadsändamål. Status i planarbetet: Planarbetet har ännu inte inletts. VALDEMARSVIKS KOMMUN Sektor samhällsplanering & kultur

Detaljplan för Gryts Prästgård 1:38

Miljö och byggnämnden beslutade den 20xx-xx-xx att pröva en ny detaljplan utefter den ansökan om planbesked som har kommit in. Vad som ska prövas? Sökande vill pröva en ny detaljplan för att möjliggöra för bostadsändamål inom området. Detaljplanen som finns idag anger markanvändning för idrottsändamål.Arbetet med att ta fram en ny detaljplan har inte påbörjats. […]