Positiv miljörapport från gatu- och fastighetskontoret

I den tredje årssammanställningen från gatu- och fastighetskontorets miljöåtgärder, rapporteras fortsatta positiva miljöeffekter. Bland annat har fordonsparken gått från fossil diesel till HVO som tillverkas av 100% förnybara råvaror.

– Vi har under året även jobbat på med våra övriga miljömål och gör stora framsteg som förhoppningsvis även sporrar andra att tänka i samma banor, berättar Carina Petersson som är miljökoordinator på gatu- och fastighetskontoret.

Detta är den tredje miljörapporten som skildrar insatser och uppnådda resultat inom de fem miljömålen; minska energiförbrukning, minska miljöpåverkan från transporter, minska miljöpåverkan från fordonstvätt, minska antalet kemikalier samt fortlöpande höja miljö-kompetensen bland alla medarbetare.

– Flera av målen har delmål, och vi arbetar löpande med miljöfrågorna i det dagliga arbetet. Det är inte bara åtgärder som har positiv effekt på vår miljö, utan åtgärderna sparar även kostnader, säger Carina Petersson.


Läs mer: I högra spalten på denna sida finns miljöbokslutet för år 2019 i sin helhet. Du kan även ta del av 2018 års bokslut.