Brist på kompetens – ett växande problem för små kommuner

”Vi behöver dra nytta av de stora möjligheter som finns i en mindre kommun”. Det menar Carina Magnusson, personalchef i Valdemarsviks kommun, som ser olika lösningar på den ökande kompetensbristen i kommunen.

Mindre kommuner i landet får allt svårare att rekrytera medarbetare. Valdemarsvik är en av landets femtio minsta kommuner sett till invånarantalet och även här råder brist på vissa kompetenser, samtidigt som stora pensionsavgångar väntas inom en snar framtid.

– Behovet är störst när det gäller legitimerad personal – både idag och på några års sikt. Inom vård och omsorg behövs fler sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och socionomer. Men även bygglovshandläggare, mark- och exploateringsingenjörer och ämneslärare är yrken där vi ser att det finns mycket goda möjligheter till jobb för de som utbildar sig idag, berättar Carina Magnusson, personalchef i Valdemarsviks kommun.

Särskilda satsningar för att validera kompetens

För att få fler att utbilda sig inom de yrken där det idag är svårt att rekrytera medarbetare har kommunerna kunnat ta del av flera nationella initiativ. Exempel är omsorgslyftet och ytterligare möjligheter som omställningsfonden erbjudit, där vårdbiträden fått gå en valideringsutbildning för att bygga på sina kompetenser med målet att bli undersköterskor. Hittills har 25 vårdbiträden omfattats av just den satsningen i vår kommun.

Snabbspår är också ett sätt att ge nyanlända med högre utbildning en möjlighet att validera sina yrkeskunskaper för att kvalificera sig till ett motsvarande arbete i Sverige. Dessa satsningar är viktiga för att på ett effektivt sätt ta vara på de resurser som finns samtidigt som vi kan möta det ökande behovet av arbetskraft. Men det räcker inte, vi behöver göra mycket själva för att förändra situationen, menar Carina.

Ny kompetensförsörjningsstrategi

Arbetet med en ny kompetensförsörjningsstrategi pågår. Den bygger på noggranna kartläggningar av kommunens situation idag och den utvecklingen som väntar. Strategin ska vara en vägledning som matchar de behov som finns med möjligheter och lösningar.

Frågor som behandlas i strategin är bland annat hur vi kan göra vår kommun mer attraktiv att arbeta i. Det kan exempelvis handla om att se över hur arbetet organiseras för att möjliggöra mer tid till återhämtning eller satsningar på ledarskaps- och medarbetarskapsutveckling.

– Fler kommer att behöva arbeta längre, och då måste arbetet vara utformat för att vi ska klara det. Det är viktiga insatser vi behöver göra, inte bara för att orka fysiskt utan också för att erbjuda mer utveckling, inspiration, gemenskap och trivsel på våra arbetsplatser, menar Carina.

Samverkan som en del av lösningen

Inför framtiden ser Carina även stora möjligheter att lösa kompetensförsörjningen genom samarbete med andra kommuner. Redan idag har Valdemarsviks kommun flera samarbeten kring IT, säkerhet, miljö och hälsa samt växel.

– Vi kommer behöva fler liknande samverkansformer där vi delar på resurserna. Det ger fördelar för kommunerna som arbetsgivare, samtidigt som det ger ett mervärde för de anställda, säger Carina som menar att vi även behöver bli bättre på att marknadsföra vårt erbjudande för att locka fler att söka sig till oss.

– För Valdemarsviks kommun handlar det om att dra nytta av styrkan i vår småskalighet – den lilla kommunen ger stora möjligheter, särskilt för den som söker utveckling och gärna vill arbeta brett inom sitt område, avslutar Carina.

Av: Helena Karlsson, Valdemarsviks kommun

Mer att läsa

Lydia Karpoff, prao-redaktör under vecka 48 2021, har producerat två artiklar på temat ”Bristyrken”. Läs dem gärna nedan.