Detaljplan för Åsvedal 3:20

Detaljplan för Åsvedal 3:20

Detaljplan för fastigheten Åsvedal 3:20, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Åsvedal 3:20. Planområdet är beläget 4 kilometer, fågelvägen, öster om Valdemarsvik och mellan sjöarna Gåsen och Hemsjön.

Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten för bostadsbebyggelse och därmed skapa förutsättningar för ytterligare byggnader på en nyligen sammanslagen större fastighet.

Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför har ingen miljökonsekvensbedömning upprättats.

Granskningsperioden är mellan 2020-07-06 – 2020-08-16

Under granskningsperioden kommer planhandlingarna att vara tillgängliga för allmänheten. Dessa handlingar är:

  • Plankarta
  • Planbeskrivning
  • Undersökning om betydande miljöpåverkan
  • Även granskningsbrevet och sändlistan kommer att vara tillgängliga.

Planförslaget innefattar ingen samrådsredogörelse då endast 6 yttrande inlämnades varav 1 med erinringar.

Planförslaget kommer att vara tillgängligt på följande platser:

  • Hos medborgarservice i Funkishuset på Garvaregatan 3, Valdemarsvik.
  • I receptionen på kommunhuset Strömsvik, Storgatan 37, Valdemarsvik. (OBS – begränsade öppettider)
  • Digitalt, alla handlingar finns tillgängliga uppe till höger i detta inlägg.Handlingarna går även att få ut på begäran.

Önskar du få granskningshandlingarna i pappersformat, kontakta Samhällsplanering/Plan och Bygg,

Tel växeln 0123-191 00.

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast 2020-08-16 ha inkommit till:

Valdemarsviks kommun
Samhällsplanering plan/bygg
615 80 VALDEMARSVIK

Synpunkter kan även lämnas via mail till adressen: kommun@valdemarsvik.se

VALDEMARSVIKS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad & kultur