Förslag till detaljplan för Gryts Prästgård 1:37 m.fl.

Förslag till detaljplan för Gryts Prästgård 1:37 m.fl.

Förslag till detaljplan för fastigheten GRYTS PRÄSTGÅRD 1:37 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Gryts Prästgård 1:37 m.fl. Planområdet är beläget på Ekön, cirka 3,3 kilometer från Gryt. Området gränsar till dels skärgården men även Svenska kyrkans mark. Arealen är ca 70 hektar.

Syftet med detaljplanen är att definiera hur naturreservatet för Ekön ska utvecklas i framtiden. Detta görs genom att reglera hur campingens verksamhet får vidgas i fråga om geografisk utbredning och byggrätt. Planen ämnar även till att säkerställa och utvidga byggrätten för en del av fastigheterna, vilka ligger inom planområdet. Detaljplanen syftar även att möjliggöra upprättandet av en naturhamn och öka antalet bryggor inom planområdet.

Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför har ingen miljökonsekvensbedömning upprättats.

Planen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan.

Status i planarbetet:
Ett planförslag var utställt för samråd 2019-07-08 – 2019-09-08

VALDEMARSVIKS KOMMUN
Samhällsplanering/Plan och Bygg