Detaljplan för Käggla 1:13

Orienteringsbild Käggla 1:13

Förslag till detaljplan för fastigheten KÄGGLA 1:13 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Hummelvik 1:1. Planområdet är beläget bakom Gryts varv. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt bostadsområde. Planens genomförande bedöms medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbedömning har upprättats. Planen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan.

Status i planarbetet:
Förslaget till detaljplan antogs av kommunfullmäktige 2019-05-27 §63.